POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Obwieszczenia / Komunikaty > Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę- przebudowę obory Gorzyce

Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę- przebudowę obory Gorzyce

                                 O b w i e s z c z e n i e
                               Starosty Wrzesińskiego
                               z dnia 22 kwietnia 2013 r.
                  o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę


           Starosta wrzesiński na podstawie  art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.),


podaje do publicznej wiadomości


że w dniu 22 kwietnia 2013 r. została wydana decyzja nr 204/2013, znak: WB.6740.160.2013 o pozwoleniu na budowę dla:


 ROZBUDOWY  I  PRZEBUDOWY  OBORY  NA  207 DJP, 
BUDOWY  ZBIORNIKA  b/o  Z  PŁYTĄ  PRZEŁADUNKOWĄ 
/kat. obiektu II/


na działce oznaczonej nr ewid. 81/35, obręb Gorzyce.


Obszar oddziaływania obiektu obejmuje teren działek oznaczonych nr ewid: 81/35, 94, 77/25, 78/2, obręb Gorzyce.
W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Wrześni, pokój nr 2, w  godzinach  urzędowania.