POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Obwieszczenia / Komunikaty > Obwieszczenie- wyłożenie raportu Miłosław

Obwieszczenie- wyłożenie raportu Miłosław

  Miłosław, 11.04.2013r.


 


IŚR.6220.3.2013O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Gminy Miłosław na podstawie  art. 33  ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U. Nr 199 poz.1227 /


podaje do publicznej wiadomości o wyłożeniu do publicznego wglądu  raportu oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko  opracowanego   dla przedsięwzięcia  polegającego na:


budowie zakładu odzysku odpadów gumowych (opon) w procesie pirolizy niskotemperaturowej. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w Miłosławiu (gmina Miłosław, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie) na działkach o numerach ewidencyjnych 846/8, 846/22, 846/24 oraz 846/2 położonych przy ulicy Dworcowej 27


W związku z tym w terminie 21 dni od daty ogłoszenia  niniejszego pisma strony mogą zapoznać się z dokumentacją, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Miłosław – budynek B pokój nr 13 w godz. 9:00 – 13:00.


Termin 21 dni liczy się od   15.04.2013r.  do 06.05.2013r. włącznie.


 


Ogłoszono:
– tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu
– strona internetowa Urzędu Gminy Miłosław- zakładka Ochrona środowiska


Z up. Burmistrza
Piotr Zaworski
Kierownik Referatu infrastruktury, 
ochrony środowiska,rolnictwa i Leśnictwa


 Sprawę prowadzi:
Inspektor  ds. ochrony środowiska 
Grażyna Szternel
tel 61 438 37 27