POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Ochrona środowiska > Decyzje, komunikaty, obwieszczenia > Zawieszenie postępowania – Skotniki

Zawieszenie postępowania – Skotniki

Miłosław 25.03.2013r.


 


IŚR.6220.2.2013   


 


POSTANOWIENIE Na podstawie art. 63 ust.5 ustawy z dnia 3 października 2008roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2013r. Nr 267)Z A W I E S Z A M   P O S T Ę P O W A N I E


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  budowie jednej wolno stojącej elektrowni wiatrowej wraz z elementami towarzyszącymi ( linia kablowa SN15 kV, kable sterowania  i telekomunikacyjne niezbędne urządzenia elektroenergetyczne, stacja pomiarowa, droga wewnętrzna oraz plac manewrowy) na działkach nr 179/1 i 179/2 położonych w obrębie miejscowości Skotniki gmina Miłosław.


    Do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko. U z a s a d n i e n i e


Postanowieniem nr IŚR 6220.2.2013 z dnia 25.03.2013r.  Burmistrz Gminy Miłosław nałożył na inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym zasadne jest zawieszenie postępowania do czasu przedłożenia przez inwestora raportu oddziaływania na środowisko.Pouczenie


 Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie


Otrzymuje:
   1.  Power Investment Sp. z o. o.
  ul. Powstańców Warszawy
   05-400 Otwock
    2. strony postępowania
    3. a/a                                                                                                       Z up. Burmistrza
                                                                                                     Piotr Zaworski
                                                                                  Kierownik Referatu infrastruktury,
                                                                           ochrony środowiska,rolnictwa i Leśnictwa