POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > XXXI Sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu – 27.03.2013r.

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu – 27.03.2013r.

                                                                          Miłosław, 18.03.2013 r. 


                            O G Ł O S Z E N I E
Podaję do publicznej wiadomości, że w środę 27 marca 2013 r.
o godz. 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Miłosławiu odbędzie XXXI sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu.
Program sesji przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności Rady w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza
z wykonania uchwał Rady Miejskiej, oraz odpowiedzi na pytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
6. Sprawozdanie z prac Komitetu ds. współpracy z gminą Bergen w roku 2012.
7. Sprawozdanie z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie w 2012 roku.
8. Sprawozdanie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji gminnego programu i poniesionych na ten cel wydatków w roku 2012.
9. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu w 2012 r.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawach:
a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2013 – 2027;
b) zmian w budżecie gminy Miłosław na 2013 rok;
c) przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miłosław;
d) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11. Pytania i wnioski radnych.
12. Wolne głosy i informacje.
13. Zamknięcie sesji.


                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                    w Miłosławiu
                                                             (-) inż. Jarosław Sobczak