POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > XXX Sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu – 7.03.2013r.

XXX Sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu – 7.03.2013r.

Miłosław, 22.02.2013 r. 


O G Ł O S Z E N I EPodaję do publicznej wiadomości, że w czwartek 7 marca 2013 r. o godz. 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Miłosławiu odbędzie XXX sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu.
Program sesji przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności Rady w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Miejskiej, oraz odpowiedzi na pytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Miłosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2012 rok. 
7. Sprawozdanie z działalności Posterunku Policji w Miłosławiu w 2012 r.
8. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Miłosławiu w 2012 r.
9. Sprawozdanie z działalności jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Miłosław w 2012 r.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawach:
a) przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miłosław;
b) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miłosław na lata 2013 – 2015;
c) wprowadzenia „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miłosław”
d) niewyrażenia/wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Miłosław środków stanowiących fundusz sołecki.
e) odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
11. Pytania i wnioski radnych.
12. Wolne głosy i informacje.
13. Zamknięcie sesji.Przewodniczący Rady Miejskiej
w Miłosławiu
(-) inż. Jarosław Sobczak