POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Ochrona środowiska > Decyzje, komunikaty, obwieszczenia > Wszczęcie postępowania – Skotniki

Wszczęcie postępowania – Skotniki

Miłosław,  dnia 26.02.2013r


IŚR.6220.2.2013
                                                     


                                                                                  


ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania


 


Zawiadamia się, że na podstawie art. 73 ust.1  ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U. Nr 199 poz.1227  ze zm/
oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.) z dniem   20.02.2013r. na  wniosek firmy Power Investment Sp. z o.o.   ul. Powstańców Warszawy 13  05- 400 Otwock wszczęto postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie jednej wolno stojącej elektrowni wiatrowej wraz z elementami towarzyszącymi ( linia kablowa SN15 kV, kable sterowania  i telekomunikacyjne niezbędne urządzenia elektroenergetyczne, stacja pomiarowa, droga wewnętrzna oraz plac manewrowy) na działkach nr 179/1 i 179/2 położonych w obrębie miejscowości Skotniki gmina Miłosław.


W związku z tym w terminie 14 dni od daty otrzymania  niniejszego pisma strony mogą zapoznać się z dokumentami, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Miłosław –  budynek B pokój nr 13 w godz. urzędowania.Otrzymują:


1. Strony postępowania
      2.   a/aZ up. Burmistrza
Piotr Zaworski
Kierownik Referatu infrastruktury, 
ochrony środowiska,rolnictwa i Leśnictwa