POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > PRZEDSIĘBIORCO! SPRAWDŹ SWÓJ WPIS DO EWIDENCJI

PRZEDSIĘBIORCO! SPRAWDŹ SWÓJ WPIS DO EWIDENCJI

                PRZEDSIĘBIORCO! SPRAWDŹ SWÓJ WPIS DO EWIDENCJI


W związku z przeniesieniem wpisów z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Gminy Miłosław do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki, zachęcamy przedsiębiorców do sprawdzenia poprawności swoich danych w (CEIDG). Poprawność danych można sprawdzić na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl wpisując swój główny identyfikator, czyli NIP. Stosownie do art. 33 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej za prawdziwość danych odpowiada przedsiębiorca. Zgodnie z tym przepisem należy domniemywać, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe.
Jeżeli nie zostałeś wpisany, wystąpiły błędy we wpisie bądź zmieniły się dane od ostatniego wpisu,to:
– złóż wniosek o zmianę wpisu w Urzędzie Gminy Miłosław pokój nr 2,  możesz też dokonać zmiany za pośrednictwem dowolnego urzędu gminy (dotyczy osób wpisanych do CEIDG),
– możesz zrobić zmianę samodzielnie przez internet, o ile posiadasz podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
– możesz dokonać zmiany przez osobę upoważnioną (wraz z dołączonym pełnomocnictwem notarialnym) lub wysłać wniosek o zmianę listem poleconym (podpis musi być poświadczony przez notariusza).
Ponadto informujemy, że z chwilą wpisu do CEIDG nie należy posługiwać się zaświadczeniami o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydanymi przez Burmistrza Gminy Miłosław.