POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Obwieszczenie raport – Pałczyn

                                                                                                                Miłosław, 06.02.2013r.


IŚR.6220.1.2013


O B W I E S Z C Z E N I E


Burmistrz Gminy Miłosław na podstawie  art. 33  ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U. Nr 199 poz.1227 /


podaje do publicznej wiadomości


o wyłożeniu do publicznego wglądu  raportu oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko  opracowanego przez  inż. Ireneusza Cwojdzińskiego dla przedsięwzięcia  polegającego na:


 Rozbudowie budynków inwentarskich do produkcji trzody chlewnej w Pałczynie, przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie gminy Miłosław, na działce o nr ewid. 73/8, powiat Września, woj. Wielkopolskie.W związku z tym w terminie 21 dni od daty ogłoszenia  niniejszego pisma strony mogą zapoznać się z dokumentacją, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia
w Urzędzie Gminy Miłosław – budynek A pokój nr 12 w godz. 9:00 – 13:00.Termin 21 dni liczy się od   08.02.2013r.  do 01.03.2013r. włącznie.


 


Ogłoszono:
– tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu
– strona internetowa Urzędu Gminy Miłosław- zakładka Ochrona środowiska
– tablica ogłoszeń sołectwa PałczynZ up. Burmistrza
Piotr Zaworski
Kierownik Referatu infrastruktury, 
ochrony środowiska,rolnictwa i Leśnictwa


 


Sprawę prowadzi:
Grażyna Szternel
tel 61 438 37 27