POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Ochrona środowiska > Decyzje, komunikaty, obwieszczenia > Zawieszenie postępowania – Szczepaniak

Zawieszenie postępowania – Szczepaniak

Miłosław 11.10.2012r.


 


IŚR.6220.12.2012   


POSTANOWIENIE Na podstawie art. 63 ust.5 ustawy z dnia 3 października 2008roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.);Z A W I E S Z A M   P O S T Ę P O W A N I E


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
   demontażu  istniejących zbiorników jednopłaszczowych – 2 szt. i montażu zbiornika dwupłaszczowego o pojemności 30.000 litrów na paliwa na działkach nr 23 i 24/2 obręb Miłosław


    Do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko. U z a s a d n i e n i e


Postanowieniem nr IŚR 6220.12.2012 z dnia 10.10.2012r.  Burmistrz Gminy Miłosław nałożył na inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W związku                  z powyższym zasadne jest zawieszenie postępowania do czasu przedłożenia przez inwestora raportu oddziaływania na środowisko.Pouczenie


 Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie
Otrzymuje:


   1. P. Wiesław Szczepaniak
   2.  strony postępowania
   3. a/a


Z up. Burmistrza
Piotr Zaworski
Kierownik Referatu infrastruktury, 
ochrony środowiska,rolnictwa i Leśnictwa