POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Postanowienie – Szczepaniak

                                                                                                                 Miłosław 10.10.2012r.IŚR.6220.12.2012   


 


P O S T A N O W I E N I ENa podstawie art. 63, art. 64 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz art. 106 i 124 k.p.a , po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska   w Poznaniu  WOO-I.4240.333.2012.AR1 z dnia 31. 08. 2012r. i Państwowego  Powiatowego Inspektora Sanitarnego  we Wrześni nr ON.NS -72/3-33/2012 z dnia 03.09.2012r.P o s t a n a w i a m


I. Nałożyć na wnioskodawcę – Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe   Wiesław Szczepaniak  ul. Pałczyńska 7 62-320 Miłosław obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na demontażu  istniejących zbiorników jednopłaszczowych – 2 szt. i montażu zbiornika dwupłaszczowego o pojemności 30.000 litrów na paliwa na działkach nr 23 i 24/2 obręb Miłosław
II. Określam zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, który dla przedmiotowego przedsięwzięcia powinien w szczególności zawierać analizę podanych niżej zagadnień:


 1. Z zakresu  gospodarki wodno –  ściekowej:
-określić źródła oraz ilość pobieranej wody( obliczenia),
– przedstawić całkowite zużycie wody w ciągu roku po realizacji planowanej inwestycji, z rozgraniczeniem na poszczególne cele oraz określenie średniej dobowej i godzinowej zużycia wody,
– podać  ilości ścieków łącznie z obliczeniami  i określeniem ich rodzaju oraz podać sposób ich zagospodarowania,
– podać ilość oraz rodzaj urządzeń zastosowanych do podczyszczenia ścieków wraz z przedstawieniem ich parametrów technicznych,
– odnieść się do art. 81 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz wyjaśnić, czy  przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w „ Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, zatwierdzonym na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 22 lutego 2011r. Przez Prezesa Rady Ministrów. Odpowiedź proszę szczegółowo uzasadnić odwołując się do zapisów ww. dokumentu oraz przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne ( Dz. U. 2012 Nr 145 t.j.).


2. Z zakresu ochrony powietrza:
-Wskazać istniejące  źródła emisji zorganizowanej  jak i niezorganizowanej substancji do powietrza z terenu planowanej inwestycji oraz obliczenie emisji substancji do powietrza z powyższych źródeł w możliwie najbardziej niekorzystnych warunkach pracy instalacji – jednoczesna praca możliwie największej liczby źródeł z możliwie największą wydajnością,
-przeprowadzić obliczenia  rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu emitowanych podczas eksploatacji całego przedsięwzięcia po rozbudowie i przedstawienie wyników obliczeń wraz z graficznym obrazem rozkładu stężeń w powietrzu oraz słowne omówienie wyników obliczeń,
-wskazanie środków organizacyjnych i technicznych służących do ograniczenia ewentualnego, niekorzystnego oddziaływania ustalonej emisji na tereny nie będące własnością inwestora, w tym ograniczenia emisji odorów,
-przedstawić pismo Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska określające aktualny stan jakości powietrza,
3. Z zakresu ochrony przed hałasem
-dokonać inwentaryzacji wszystkich planowanych źródeł hałasu z podziałem na źródła stacjonarne i ruchome oraz na źródła zlokalizowane wewnątrz i na zewnątrz budynków, wskazanie poziomu mocy akustycznej i czasu pracy każdego z nich,
-w celu oceny oddziaływania akustycznego związanego z ruchem kołowym na terenie inwestycji , określenie rodzaju, oraz czasu i miejsca  wykonywania poszczególnych operacji  wraz z podaniem mocy akustycznych odpowiadających tym manewrom, z podziałem na pojazdy lekkie i ciężkie w porze dnia i nocy,; dla operacji jazdy należy wskazać prędkość poruszających się pojazdów, długość  odcinka reprezentowanego przez pojedyncze punktowe źródło hałasu oraz czas przejazdu tego odcinka,
-załączyć wydruk parametrów akustycznych i geometrycznych wprowadzonych do programu komputerowego, za pomocą którego dokonano analizy, o ile program taki zostanie wykorzystany,
-przedstawienie otrzymanych wyników w formie opisowej i graficznej, za pomocą  izolinii odpowiadających dopuszczalnym poziomom hałasu określonym dla  najbliższych terenów chronionych akustycznie,
-na załącznikach graficznych prezentujących rozkład poziomów hałasu naniesienie każdego ze źródeł z uwzględnieniem tras przejazdów pojazdów oraz zastępczych punktowych źródeł hałasu modelujących te przejazdy; jednocześnie na załącznikach tych należy nanieść granice najbliżej położonych terenów, dla których określone zostały  dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku wraz ze wskazaniem tych poziomów.
4. Z zakresu gospodarki odpadami:
-informacje dotyczące ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów na etapie realizacji ( budowy), eksploatacji oraz likwidacji przedsięwzięcia, oraz sposób ich magazynowania i dalszego zagospodarowania,
-szczegółowe przedstawienie sposobu magazynowania i dalszego zagospodarowania odpadów na poszczególnych etapach przedsięwzięcia,
-wskazanie sposobów zapobiegania powstaniu odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
-wskazanie sposobu zabezpieczenia środowiska gruntowo – wodnego w miejscu magazynowania odpadów niebezpiecznych,
-przedstawienie informacji o sposobie zagospodarowania mas ziemnych powstających na etapie realizacji inwestycji.
5. Z zakresu ochrony przyrody:
– opisanie elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem  przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów objętych ochroną na podstawie ustawy o  z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz. U. 2009r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) tj. gatunki roślin, grzybów i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze,
-przedstawienie oceny wpływu przedsięwzięcia na ww. elementy środowiska przyrodniczego wraz z propozycją środków minimalizujących ewentualny negatywny wpływ.
6. Z zakresu hydrogeologii:  
-przedstawienie informacji dotyczących warunków geologicznych i hydrogeologicznych  na terenie planowanej lokalizacji inwestycji z uwzględnieniem  poziomów wodonośnych, głębokości zalegania pierwszego (gruntowego) poziomu wodonośnego, wód powierzchniowych, cieków wodnych , zlewni, do której przynależy teren planowanej inwestycji, Głównych Zbiorników Wód Podziemnych,
-przedstawienie informacji dotyczących najbliżej położonych ujęć wód podziemnych wraz z ich strefami ochronnymi oraz przedstawienie wpływu planowanego przedsięwzięcia na te ujęcia ,
-przedstawienie przedmiotowego przedsięwzięcia na tle mapy geologicznej,
-przedstawienie informacji  dotyczącej monitoringu lokalnego wód gruntowych (podanie lokalizacji i głębokości posadowienia piezometrów), załączenie dokumentacji hydrogeologicznej określającej stan czystości środowiska gruntowo – wodnego na terenie realizacji inwestycji  ( przedstawienie wyników badań wody gruntowej i gleby),
-przedstawienie  informacji dotyczącej ewentualnej niezbędnej rekultywacji terenu
 planowanego przedsięwzięcia. 


7.  Wykazać szczegółową analizę wariantów planowanego przedsięwzięcia , w tym wariantu polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia oraz przedstawienie  racjonalnego wariantu alternatywnego i wariantu najkorzystniejszego dla środowiska.
8. Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z przedmiotowym przedsięwzięciem.         


                                                                        U z a s a d n i e n i e


  
W dniu 01.08.2012r. zostało wszczęte postępowanie  w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na demontażu  istniejących zbiorników jednopłaszczowych – 2 szt. i montażu zbiornika dwupłaszczowego o pojemności 30.000 litrów na paliwa na działkach nr 23 i 24/2 obręb Miłosław
W związku z powyższym, zgodnie z §3 ust.1 pkt 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010  roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko / Dz. U. Nr 213 poz.1397 z 2010  r , ocena  oddziaływania na środowisko może być wymagana. 
Wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni  o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią nr ON.NS -72/3-33/2012 z dnia 03.09.2012r.  uznał, że przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie jest wymagane. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu  postanowieniem nr  WOO-II.4240.333.2012.AR1 z dnia 31.08. 2012r. uznał, że dla wskazanego przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jednocześnie określił zakres raportu.
Raport o oddziaływaniu na środowisko powinien być wykonany zgodnie z art. 66 ustawy         z dnia 3 października 2008roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Ustalając zakres raportu wskazano, ze powinien on zawierać szczegółową i wnikliwą analizę aspektów związanych z ochroną powietrza, ochroną przed hałasem, z zakresu  gospodarki wodno-ściekowej i hydrogeologii, a także  z zakresu gospodarki odpadami i ochrony przyrody.Pouczenie


Na niniejsze postanowienie  służy stronom zażalenie w terminie siedmiu dni licząc od dnia doręczenia.
 


Otrzymuje:


   1. p. Wiesław Szczepaniak
   2. strony postępowania
   3. a/a


 Z up. Burmistrza
Piotr Zaworski
Kierownik Referatu infrastruktury, 
ochrony środowiska,rolnictwa i Leśnictwa