POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > XXIX Sesja Rady Mijeskiej w Miłosławiu 7.02.2013r.

XXIX Sesja Rady Mijeskiej w Miłosławiu 7.02.2013r.

                                                                        Miłosław, 28.01.2013 r. 


                            O G Ł O S Z E N I E
Podaję do publicznej wiadomości, że w czwartek 7 lutego 2013 r.
o godz. 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Miłosławiu odbędzie XXIX sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu.
Program sesji przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności Rady w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza
z wykonania uchwał Rady Miejskiej, oraz odpowiedzi na pytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
6. Zatwierdzenie planów pracy na 2013 rok:
a) Komisji Rewizyjnej;
b) Komisji Finansowo – Budżetowej;
c) Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych;
d) Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawach:
a) przystąpienia Gminy Miłosław do współpracy z Powiatem Wrzesińskim w celu realizacji zadania pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu wrzesińskiego”;
b) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji;
c) pozostawienia nadwyżki środków obrotowych ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego roku 2012 na koncie Zakładu Gospodarki Komunalnej;
d) zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Miłosław;
e) zmian w budżecie gminy Miłosław na 2013 rok.
8. Pytania i wnioski radnych.
9. Wolne głosy i informacje.
10. Zamknięcie sesji.
                                        


 


                                            Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                         w Miłosławiu
                                                 (-) inż. Jarosław Sobczak