POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Ochrona środowiska > Decyzje, komunikaty, obwieszczenia > Postanowienie- zawieszenie Tarkett-Polska Sp. z o.o

Postanowienie- zawieszenie Tarkett-Polska Sp. z o.o

Miłosław 15.01.2013r.


 


IŚR.6220.14.2012   


POSTANOWIENIENa podstawie art. 63 ust.5 ustawy z dnia 3 października 2008roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.);Z A W I E S Z A M   P O S T Ę P O W A N I E


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
rozbudowie istniejącego zakładu Tarkett – Polska  Sp. z o. o. , który prowadzi swoją działalność w Orzechowie przy ulicy Miłosławskiej 13a.


1. Do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko. U z a s a d n i e n i e


Postanowieniem nr IŚR 6220.14.2012 z dnia 15.01.2013r.  Burmistrz Gminy Miłosław nałożył na inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W związku                  z powyższym zasadne jest zawieszenie postępowania do czasu przedłożenia przez inwestora raportu oddziaływania na środowisko.Pouczenie


 Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie


Otrzymuje:
   1. Tarkett – Polska  Sp. z o. o. ,
     ul. Miłosławska  13a.
      Orzechowo
   2.  strony postępowania
   3. a/a


Z up. Burmistrza
Piotr Zaworski
Kierownik Referatu infrastruktury, 
ochrony środowiska,rolnictwa i Leśnictwa