POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Obwieszczenia / Komunikaty > Obwieszczenie – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach- Browar Fortuna Sp. zo.o

Obwieszczenie – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach- Browar Fortuna Sp. zo.o

                                                                                               Miłosław,  04.01.2013r.IŚR. 6220.13.2012DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH          Na podstawie art.71 ust.1, ust.2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84, art.85 ust.2 pkt 2  ustawy     z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227 ze zm.), oraz §3 ust.2 pkt.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących  znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. Nr 213 poz.1397 z 2010r./ art.104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity  Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku  firmy:
BROWAR   FORTUNA Sp. z o.o.   ul. Wrzesińska 24    62-320 Miłosław
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:


montażu kontenerowej oczyszczalni ścieków powstających w Browarze Fortuna Sp. z o.o.
wraz z nadbudową rampy przy hali rozlewu


oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu  (pismo WOO-II.4240.613.2012.AK z dnia 10.12.2012r.) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ( opinia sanitarna  ON.NS-72/3-45/2012 z dnia 03.10.2012r.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


stwierdzam


Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na:
montażu kontenerowej oczyszczalni ścieków powstających w Browarze Fortuna Sp. z o.o. wraz z nadbudową rampy przy hali rozlewu
Integralną częścią decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia


Uzasadnienie


 


W dniu 14.09.2012r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: montaż kontenerowej oczyszczalni ścieków powstających w Browarze Fortuna Sp. z o. o. Do wniosku została dołączona karta informacyjna  przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, mapy ewidencyjne obejmujące przewidywany teren , na którym będzie realizowane przedsięwzięcie. W przedmiotowej sprawie ustalono, że dla obszaru  planowanego przedsięwzięcia nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego, a studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przewiduje dla danego terenu przeznaczenie – tereny przemysłowe. 
Uzupełnieniem karty informacyjnej z dnia 14.11.2012r. inwestor zmienił kwalifikację przedsięwzięcia oraz zakres rzeczowy inwestycji o nadbudowę rampy przy hali rozlewu.
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla przedsięwzięć  mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Przedmiotowa inwestycja  kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących  znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. Nr 213 poz.1397 z 2010r./ . Planowana  inwestycja  została zakwalifikowana do grupy przedsięwzięć wymienionych w §3 ust.2 pkt.2 
 W związku z powyższym, wypełniając dyspozycje art. 64 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono z zapytaniem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu  i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni
o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem  WOO-II.4240.613.2012.AK
z dnia 10.12.2012r. oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni opinią sanitarną nr ON.NS-72/3-45/2012 z dnia 03.10.2012r. odstąpili od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, określając swoje uwarunkowania środowiskowe realizacji inwestycji, które uwzględnione zostały w niniejszej decyzji.
Burmistrz Gminy Miłosław podzielając zdanie organów  opiniujących, postanowieniem  nr IŚR.6220.13.2012 z dnia 17.12.2012r. także odstąpił od przeprowadzenia oceny  oddziaływania na środowisko.
W myśl art. 84 ust. 1 cytowanej ustawy w niniejszej decyzji stwierdza się brak przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Po zebraniu materiału dowodowego, na podstawie art. 10 § 1,  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy  Miłosław, oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 14 dni, tj. od 18.12.2012r. do 02.01.2013r. zamieszczono obwieszczenie Burmistrz Gminy Miłosław, skierowane do stron postępowania, o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. We wskazanym w obwieszczeniu terminie, od dnia ukazania  się powyższej informacji do tut. Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi stron postępowania w przedmiotowej sprawie.
Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zawartych w art. 63 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, a także wymienionych w § 3  rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  stwierdzono co następuje.
Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce nr ewid. 822 obręb Miłosław, będącej częścią zakładu produkcyjnego BROWAR FORTUNA Sp. z o.o. Na terenie zakładu znajdują się obecnie budynek starego browaru – jednopoziomowa hala produkcyjna z dobudowaną dwupoziomową częścią produkcyjno – biurowo – socjalną oraz utwardzone drogi wewnętrzne i place magazynowe  (częściowo zadaszone). Pod dwa kontenery oczyszczalni ścieków o powierzchni 32m2 każdy został wydzielony i utwardzony płytami betonowymi teren o ogólnej powierzchni 80 m2. Projektowany obiekt oczyszczalni zajmie około 10%  powierzchni biologiczne czynnej, co stanowi 1% powierzchni całego zakładu. Miejsce montażu planowanej kontenerowej oczyszczalni ścieków zostało wybrane pod kątem umożliwienia  dostawienia kolejnego kontenera w przypadku zwiększenia ilości ścieków wynikającej ze wzrostu produkcji w zakładzie.  Projektowana biologiczna oczyszczalnia ścieków powstanie w wyniku przebudowy wykorzystywanej do tej pory instalacji podczyszczającej ścieki i składać się będzie z dwóch jednostek przenośnych (kontenerów). Każda jednostka posiadać będzie pojemność użyteczną wynoszącą ok. 75 m3, przepustowość oczyszczalni wyniesie 160 m3/dobę. W chwili obecnej ścieki bytowe i przemysłowe z terenu zakładu odprowadzane są    po wcześniejszym podczyszczeniu, zgodnie z obowiązującą umową do gminnej kanalizacji sanitarnej i dalej do gminnej oczyszczalni ścieków w Miłosławiu. Po zrealizowaniu inwestycji odbiornikiem ścieków oczyszczonych będzie Kanał Miłosławski, którego administratorem jest WZMiUW, Inspektorat we Wrześni. Odprowadzanie oczyszczonej mieszaniny ścieków bytowych i przemysłowych do ww. odbiornika odbywać się będzie na warunkach określonych przez jego zarządcę. Jakość oczyszczonych ścieków będzie systematycznie kontrolowana, zgodnie z warunkami uzyskanego pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi stanowiące szczególne korzystanie z wód. Powstający w wyniku eksploatacji planowanej oczyszczalni osad, stanowiący odpad o kodzie 02 07 05 gromadzony będzie w szczelnym zbiorniku o pojemności zapewniającej jego tygodniowe przetrzymanie, do momentu odbioru przez podmiot uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie gospodarki odpadami.   Ścieki opadowe z terenu oczyszczalni wraz ze ściekami opadowymi z całego zakładu odprowadzane będą istniejącym systemem kanalizacji deszczowej zakładu do Kanału Miłosławskiego, zgodnie z posiadanym przez Inwestora pozwoleniem wodnoprawnym.  Wykonanie dodatkowych utwardzonych powierzchni szczelnych w związku z realizacją  planowanej inwestycji nie wprowadzi znaczących zmian w dotychczasowej ilości ścieków opadowych odprowadzanych do Kanału Miłosławskiego, a zatem nie zajdzie konieczność zmiany obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego w tym zakresie. Analiza dokumentacji wykazała, że przedmiotowa oczyszczalnia zapewni oczyszczenie wszystkich ścieków powstających na terenie zakładu do parametrów określonych w obowiązujących przepisach prawa.
W ramach przedmiotowej inwestycji planowana jest  również nadbudowa rampy przy hali rozlewu, w której odbywać się będzie rozładunek i załadunek materiałów pomocniczych, towarów i wyrobu gotowego. W wyniku rozbudowy zmienią się parametry techniczne rampy, tj. szerokość oraz długość. Obiekt będzie szerszy o 6,5 m i dłuższy o 4 m w stosunku do stanu obecnego . Dodatkowo wykonane  zostanie zadaszenie przy rampie o długości 16m i szerokości 6m. Modernizacja rampy ma na celu usprawnienie pracy Browaru Fortuna, ale nie będzie miała wpływu na zwiększenie zużywanych surowców.
Z uwagi na zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art.63 ust. 1 pkt.1 lit. d  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  stwierdza się, ze na etapie realizacji przedsięwzięcia może wystąpić niewielka emisja substancji do powietrza ( faza prowadzenia prac budowlano – montażowych). Będzie ona związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych oraz przemieszczaniem mas ziemnych. Ponadto , źródłem emisji substancji do powietrza będą procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Z uwagi na fakt, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych , należy je uznać za pomijalne. Etap eksploatacji inwestycji nie będzie związany z emisją substancji i energii do powietrza. Zbiornik buforowy będzie obiektem szczelnie zamkniętym, co ograniczy emisję odorów. Zbiorniki natleniające  wyposażone zostaną w układ  napowietrzający ( napowietrzanie drobnopęcherzykowe), dzięki czemu  zredukowana zostanie emisja aerozoli. W związku z powyższym należy uznać, że realizacja i eksploatacja nowych obiektów nie wpłynie znacząco na stan powietrza w rejonie zainwestowania.
Nie wystąpi również negatywne oddziaływanie na środowisko ze strony przedmiotowej inwestycji w zakresie hałasu. Chwilowe niekorzystne oddziaływanie hałasu na środowisko może wystąpić w fazie realizacji inwestycji. Będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe, odwracalne i ustąpi po zakończeniu robót budowlanych. W celu ograniczenia emisji hałasu  do środowiska na etapie realizacji przedsięwzięcia prace budowlano-montażowe prowadzone będą w porze dziennej.
Biorąc powyższe pod uwagę nie przewiduje się, by realizacja inwestycji zmieniła w sposób znaczący oddziaływanie zakładu  na środowisko w zakresie hałasu.
Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 2 wyżej cyt. ustawy ustalono, że przedsięwzięcie  nie jest zlokalizowane na obszarach  wodno – błotnych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych, obszarach objętych ochroną, w tym na obszarach stref ochronnych  ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, a także na obszarach ochrony uzdrowiskowej.
W oparciu o załączoną do wniosku kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz opinie organów stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie powodowało negatywnego  oddziaływania na środowisko. Ponadto nie występują obszary objęte ochroną, a najbliżej położonym obszarem Natura 2000  jest obszar specjalnej ochrony ptaków     PLB 300002  Dolina Środkowej Wart  znajdujący się około 1,8 km od miejsca realizacji inwestycji. Zgodnie z zapisami karty informacyjnej w ramach inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.
W związku z lokalizacją inwestycji na terenie zurbanizowanym, poza obszarami chronionymi i cennymi przyrodniczo nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na chronione gatunki roślin, zwierząt i grzybów, obszary objęte ochroną a w szczególności na gatunki, siedliska przyrodnicze lub siedliska gatunków roślin i zwierząt będących przedmiotami ochrony ww obszaru Natura 2000, ani pogorszenia integralności tego obszaru lub jego powiązania z innymi obszarami.                           
 Przedsięwzięcie  zostanie zrealizowane  z zachowaniem  standardów jakości środowiska przy zastosowaniu nowoczesnej technologii jak najmniej uciążliwej  dla okolicznych mieszkańców   i otaczającego środowiska.
Po analizie zgromadzonego materiału, mając na uwadze wymierne korzyści dla środowiska, brak  sprzeciwu stron biorących udział w postępowaniu , po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień odstąpiono w postępowaniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.Pouczenie
 
 Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu al. niepodległości 16/18, za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.Otrzymuje:
      1.  Browar FORTUNA  Sp. z o.o.
           ul. Wrzesińska  24
            62-320 Miłosław
2. strony postępowania
3. a/aBurmistrz Gminy Miłosław
/-/ Zbigniew Skikiewicz


 


Załącznik nr 1 
do decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach znak: IŚR. 6220.13.2012Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na  montażu kontenerowej oczyszczalni ścieków powstających w Browarze Fortuna Sp. z o.o. wraz z nadbudową rampy przy hali rozlewu


Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce nr ewid. 822 obręb Miłosław, będącej częścią zakładu produkcyjnego BROWAR FORTUNA Sp. z o.o. Na terenie zakładu znajdują się obecnie budynek starego browaru – jednopoziomowa hala produkcyjna z dobudowaną dwupoziomową częścią produkcyjno – biurowo – socjalną oraz utwardzone drogi wewnętrzne i place magazynowe  (częściowo zadaszone). Pod dwa kontenery oczyszczalni ścieków o powierzchni 32m2 każdy został wydzielony i utwardzony płytami betonowymi teren o ogólnej powierzchni 80 m2.
Projektowana biologiczna oczyszczalnia ścieków powstanie w wyniku przebudowy wykorzystywanej do tej pory instalacji podczyszczającej ścieki i składać się będzie z dwóch jednostek przenośnych (kontenerów). Każda jednostka posiadać będzie pojemność użyteczną wynoszącą ok. 75 m3, przepustowość oczyszczalni wyniesie 160 m3/dobę.
W ramach przedmiotowej inwestycji planowana jest  również nadbudowa rampy przy hali rozlewu, w której odbywać się będzie rozładunek i załadunek materiałów pomocniczych, towarów i wyrobu gotowego. W wyniku rozbudowy zmienią się parametry techniczne rampy, tj. szerokość oraz długość. Obiekt będzie szerszy o 6,5 m i dłuższy o 4 m w stosunku do stanu obecnego . Dodatkowo wykonane  zostanie zadaszenie przy rampie o długości 16m i szerokości 6m.


Rozwiązania chroniące środowisko.
W trakcie realizacji inwestycji planuje się:
prace montażowe prowadzić wyłącznie w porze dziennej, ograniczyć teren budowy do minimum, uszczelnić i kontrolować ewentualne wycieki z maszyn budowlanych mogących zanieczyścić glebę, nie przeznaczone do wycięcia drzewa zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, używanie maszyn i pojazdów sprawnych technicznie, odpowiednie umiejscowienie placu  budowy i zagospodarowanie powstających odpadów, Na etapie eksploatacji: w celu minimalizacji zagrożenia dla środowiska na etapie eksploatacji przewiduje się następujące rozwiązania techniczne i organizacyjne odnoszące się do poszczególnych komponentów środowiska:  napowietrzanie drobno pęcherzykowe z paneli,                                            


  – regulacja obrotów dmuchawy w oparciu o rzeczywiste zużycie tlenu, ma na celu zmniejszenie zużycia energii;                                                                                                                                                              


 -bieżące naprawy i konserwacje urządzeń oczyszczalni,                                                                   


-właściwa organizacja pracy wydziału utrzymania ruchu odpowiadającego za eksploatacje oczyszczalni, –


 edukacja i doskonalenie zawodowe pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie oczyszczalni, –


 właściwe planowanie działalności zakładu, – monitorowanie działalności zakładu,                               


  – zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z dachów oczyszczalni w obrębie istniejącej kanalizacji deszczowej,                                                                                                                                


 – zastosowanie urządzeń obsługujących oczyszczalnię o małej mocy akustycznej, zapewniających nie przekraczanie wartości dopuszczalnych hałasu poza terenem inwestycji,                                                 


  – gromadzenie wszystkich powstających odpadów w sposób selektywny, – przechowywanie odpadów w pojemniku przystosowanym pojemnościowo i konstrukcyjnie do powstających odpadów, – magazynowanie odpadów w miejscach o szczelnej powierzchni o ograniczonym dostępie osób postronnych, – przekazywanie zgromadzonych odpadów uprawnionym podmiotom do odzysku i/lub unieszkodliwiania.