POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Ochrona środowiska > Decyzje, komunikaty, obwieszczenia > Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: montaż kontenerowej oczyszczalni ścieków w Browarze Fortuna Sp. z o.o.

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: montaż kontenerowej oczyszczalni ścieków w Browarze Fortuna Sp. z o.o.

                                                                                             Miłosław, 17.12.2012r.IŚR.6220.13.2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


                                            OBWIESZCZENIE


 Zawiadamia się, iż zgodnie z art.30 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227ze zm.)  w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:montażu kontenerowej oczyszczalni ścieków powstających w Browarze Fortuna Sp. z o.o.
wraz z nadbudową rampy przy hali rozlewu


zebrano dowody i opinie w sprawie oraz Burmistrz Gminy Miłosław wyda
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.
     W związku z tym stosownie do art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają prawo do zapoznania się z dokumentacją i zgłaszania uwag.
W terminie 14 dni od daty otrzymania  niniejszego pisma strony mogą zapoznać się z dokumentami, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia
w Urzędzie Gminy Miłosław – budynek B pokój nr 13 w godz. 9:00 – 13:00.


 


 


 


                                                                                                 Z up. Burmistrza
                                                                                                    Piotr Zaworski
                                                                                  Kierownik Referatu infrastruktury,
                                                                           ochrony środowiska,rolnictwa i Leśnictwa


 


 Otrzymują:  
1. strony postępowania
2. a/a