POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > XXVII Sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu 18.12.2012r.

XXVII Sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu 18.12.2012r.

                                                                         Miłosław, 6.12.2012 r. 


                            O G Ł O S Z E N I E
Podaję do publicznej wiadomości, że we wtorek 18 grudnia 2012 r.
o godz. 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Miłosławiu odbędzie XXVII sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu.
Program sesji przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności Rady w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza
z wykonania uchwał Rady Miejskiej, oraz odpowiedzi na pytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały lub zajęcie stanowiska w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2012 – 2027.
7. Uchwalenie budżetu Gminy Miłosław na 2013 rok:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
b) odczytanie opinii Komisji właściwej ds. budżetu oraz pozostałych stałych Komisji Rady,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d) przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały budżetowej,
e) przedstawienie wniosków radnych w sprawie wniesienia poprawek do projektu uchwały budżetowej,
f) dyskusja nad autopoprawkami przedstawionymi przez Burmistrza i pozostałymi wnioskami zgłoszonymi przez radnych, oraz ich przegłosowanie,
g) głosowanie projektu uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami zgłoszonymi przez radnych oraz autopoprawkami Burmistrza.
8. Pytania i wnioski radnych.
9. Wolne głosy i informacje.
10. Zamknięcie sesji.


                                         Przewodniczący Rady Miejskiej w Miłosławiu
                                                    (-) inż. Jarosław Sobczak