POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > XXVI Sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu 28.11.2012r.

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu 28.11.2012r.

                                                             Miłosław, 20.11.2012 r. 


                               O G Ł O S Z E N I E
Podaję do publicznej wiadomości, że w środę 28 listopada 2012 r.
o godz. 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Miłosławiu odbędzie XXVI sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu.
Program sesji przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności Rady w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza
z wykonania uchwał Rady Miejskiej, oraz odpowiedzi na pytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawach:
a) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
b) ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
c) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji,
d) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
e) zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok,
f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłosław na lata 2012 – 2027,
g) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
h)zmian w budżecie gminy Miłosław na 2012 rok,
i) przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Miłosławiu.
7. Pytania i wnioski radnych.
8. Wolne głosy i informacje.
9. Zamknięcie sesji.


                                         Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                       w Miłosławiu
                                          (-) inż. Jarosław Sobczak