POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Ochrona środowiska > Decyzje, komunikaty, obwieszczenia > Postanowienie -budowa hali w miejscowości Bagatelka

Postanowienie -budowa hali w miejscowości Bagatelka

Miłosław, 03.10.2012r.


IŚR.6220.11.2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)


Postanawiam


Nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskodla inwestycji polegającej na:    
  


budowie hali produkcyjnej z wiatą magazynową w miejscowości Bagatelka – obręb Bugaj,     gmina Miłosław  na działce o nr  ewid. 41 .


 
U z a s a d n i e n i e


W dniu 24.07.2012r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: budowie hali produkcyjnej z wiatą magazynową w miejscowości Bagatelka – obręb Bugaj, gmina Miłosław  na działce o nr  ewid. 41 .
Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie zakładu wymienionego w §3 ust. 1 pkt.52  lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących  znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. Nr 213 poz.1397 z 2010r./ . Planowana  inwestycja  została zakwalifikowana do grupy przedsięwzięć wymienionych w §3 ust.2 pkt.2 w/w rozporządzenia. W związku z tym wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią nr  ON.NS-72/3-32/2012 z dnia 09.08.2012r. uznał, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla danej inwestycji  nie jest wymagane.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem  WOO-III.4240.215.2012.AM z dnia 27.09.2012r. uznał, że dla wskazanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z zapisami karty informacyjnej przedmiotowe przedsięwzięcie polega na rozbudowie istniejącego zakładu zajmującego się  produkcją elementów z drewna – saun zewnętrznych i wewnętrznych. W ramach inwestycji planuje się  wybudowanie hali produkcyjnej  oraz wiaty magazynowej  o łącznej powierzchni zabudowy ok. 0,103 ha.
Planowana inwestycja  jest  położona  na terenie  Żerkowsko- Czeszewskiego Parku  Krajobrazowego, na terenie projektowanej inwestycji nie występują  obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, ponadto nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane z zachowaniem standardów jakości środowiska przy zastosowaniu nowoczesnej technologii jak najmniej uciążliwej dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska.
W związku z lokalizacją inwestycji na terenie istniejącego zakładu produkcyjnego, nie przewiduje się negatywnego wpływu na środowisko, a co za tym idzie  nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.


Pouczenie Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie.


 


 Biorąc pod uwagę  charakter i zakres oddziaływania  przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, w tym na obszary Natura 2000  nie przewiduje się negatywnego wpływu na środowisko, a co za tym idzie nie ma konieczności  przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.Pouczenie


Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie. 


 Otrzymuje:
1. strony postępowania
2. a/a


 


Z up. Burmistrza
Piotr Zaworski
Kierownik Referatu infrastruktury, 
ochrony środowiska,rolnictwa i Leśnictwa