POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Ochrona środowiska > Decyzje, komunikaty, obwieszczenia > Obwieszczenie – budowa hali w miejsowości Bagatelka

Obwieszczenie – budowa hali w miejsowości Bagatelka

Miłosław, 03.10.2012r.IŚR.6220.11.2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


OBWIESZCZENIE


Zawiadamia się, iż zgodnie z art.30 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227ze zm.)  w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:budowie hali produkcyjnej z wiatą magazynową w miejscowości Bagatelka – obręb Bugaj,     gmina Miłosław  na działce o nr  ewid. 41 .zebrano dowody i opinie w sprawie oraz Burmistrz Gminy Miłosław wyda
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.
     W związku z tym stosownie do art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają prawo do zapoznania się z dokumentacją i zgłaszania uwag.
W terminie 14 dni od daty otrzymania  niniejszego pisma strony mogą zapoznać się z dokumentami, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżeniaw Urzędzie Gminy Miłosław – budynek B pokój nr 13 w godz. 9:00 – 13:00.


 


Otrzymują:  
1. strony postępowania
2. a/a 


 Z up. Burmistrza
Piotr Zaworski
Kierownik Referatu infrastruktury, 
ochrony środowiska,rolnictwa i Leśnictwa