POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Ochrona środowiska > Decyzje, komunikaty, obwieszczenia > Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach- kanalizacja Miłosław

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach- kanalizacja Miłosław

Miłosław, 27.09.2012r.


IŚR 6220.7.2012                                                 


 


DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACHNa podstawie art.71 ust.1, ust.2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84, art.85 ust.2 pkt 2  ustawy     z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227 ze zm.), §3 ust. 1 pkt.79 oraz §3 ust.  pkt.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 223, poz. 1397.) art.104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity  Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Referatu Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  Urzędu Gminy Miłosław  o wydanie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:


„Budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ulic:Niepodległości, Kosynierów, Wojska Polskiego, 11 – go Listopada, Legionów, Powstańców Wlkp., Żołnierzy Września, Strajków Szkolnych, Dzieci Miłosławskich, Rybacka, Kręta w miejscowości Miłosław gm. Miłosław”


oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z  (pismo WOO-II.4240.372.2012.AK z dnia 13.08.2012r.) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ( opinia sanitarna ON. NS-72/3-29/2012 z 22.06.12r.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


stwierdzam


Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na:


„Budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ulic:Niepodległości, Kosynierów, Wojska Polskiego, 11 – go Listopada, Legionów, Powstańców Wlkp., Żołnierzy Września, Strajków Szkolnych, Dzieci Miłosławskich, Rybacka, Kręta w miejscowości Miłosław gm. Miłosław”


Integralną częścią decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia oraz karta informacyjna przedsięwzięcia.


UzasadnienieW dniu 05.06.2012r. do Burmistrza Gminy Miłosław wpłynął wniosek Referatu Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  Urzędu Gminy w Miłosławiu o wydanie  decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ulic: Niepodległości, Kosynierów, Wojska Polskiego, 11 – go Listopada, Legionów, Powstańców Wlkp., Żołnierzy Września, Strajków Szkolnych, Dzieci Miłosławskich, Rybacka, Kręta w miejscowości Miłosław gm. Miłosław.
Teren objęty zasięgiem budowy obejmuje działki – w miejscowości Miłosław gm. Miłosław, na działkach nr ewid. obręb Miłosław : 281/2, 302, 322, 930, 938, 933, 902, 862, 859, 321/37, 865, 888, 868, 891, 899, 318/5, 707/1, 781, 985, 986, 970, 963, 954, 945, 734, 808/126, 808/128, 811
Obręb Bugaj: 122, 121/3  Łączna długość rurociągów kanalizacji grawitacyjnej szacowana jest na 2.700 m.
Do wniosku została dołączona karta informacyjna  przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, mapy ewidencyjne obejmujące przewidywany teren , na którym będzie realizowane przedsięwzięcie. W przedmiotowej sprawie ustalono, że dla obszaru  planowanego przedsięwzięcia w części został  uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określając  przeznaczenie terenu jako tereny infrastruktury  technicznej, tereny ulic dojazdowych oraz zieleni parkowej urządzonej. Natomiast dla pozostałej części nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego, a studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przewiduje dla danego terenu przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej z udziałem usług, tereny aktywizacji gospodarczej oraz drogi. 
W pobliżu występuje zabudowa jednorodzinna z udziałem usług.
Na terenie projektowanej inwestycji nie występują  obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, ponadto nie występują strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.   
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla przedsięwzięć  mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Przedmiotowa inwestycja  kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu  Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko- §3 ust. 1 pkt.79 oraz §3 ust.  Pkt.2. W związku z powyższym, wypełniając dyspozycje art.64 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono z zapytaniem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu  i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem WOO-II.4240.372.2012.AK z dnia 13.08.2012r. oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni opinią sanitarną nr ON.NS-72/3-29/2012 z dnia 22.06.2012r. odstąpili od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, określając swoje uwarunkowania środowiskowe realizacji inwestycji, które uwzględnione zostały w niniejszej decyzji.
Burmistrz Gminy Miłosław podzielając zdanie organów  opiniujących, postanowieniem nr IŚR 6220.7.2012 z dnia 22.08.2012r. także odstąpił od przeprowadzenia oceny  oddziaływania na środowisko.
W myśl art. 84 ust. 1 cytowanej ustawy w niniejszej decyzji stwierdza się brak przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
Charakterystyka oraz karta informacyjna przedsięwzięcia stanowią załączniki do decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach.
Po zebraniu materiału dowodowego, na podstawie art. 10 § 1, w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy  Miłosław, oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 14 dni,
tj. od 07.09.2012r. do 21.09.2012r. zamieszczono obwieszczenie Burmistrz Gminy Miłosław, skierowane do stron postępowania, o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. We wskazanym w obwieszczeniu terminie, od dnia ukazania  się powyższej informacji do tut. Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi stron postępowania w przedmiotowej sprawie.
 Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zawartych w art. 63 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, a także wymienionych w § 4 i 5  rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko stwierdzono co następuje.
Kanalizacja deszczowa o spływie grawitacyjnym wykonana będzie z rur PVC-U o litej ściance i
średnicach 600, 500, 400, 315 i 200 mm a przyłącza przykanaliki kratek ściekowych z rur PVC-U o
średnicy 160 mm. Kanalizacja zlokalizowana będzie w miejscowości Miłosław gm. Miłosław, na działkach nr ewid. obręb Miłosław : 281/2, 302, 322, 930, 938, 933, 902, 862, 859, 321/37, 865, 888, 868, 891, 899, 318/5, 707/1, 781, 985, 986, 970, 963, 954, 945, 734, 808/126, 808/128, 811
Obręb Bugaj: 122, 121/3  Łączna długość rurociągów kanalizacji grawitacyjnej szacowana jest na 2.700 m.
Z uwagi na zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art.63 ust. 1   ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko przeanalizowano : rodzaj, skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania  oraz odwracalność oddziaływania , a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją inwestycji, gęstość zaludnienia wokół inwestycji oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.
Przedsięwzięcie polega na budowie kanalizacji deszczowej  o spływie grawitacyjnym wykonanej  z rur PVC-U o litej ściance i średnicach 600, 500, 400, 315 i 200 mm  160 mm. Kanalizacja zlokalizowana będzie w miejscowości Miłosław, łączna długość rurociągów kanalizacji grawitacyjnej szacowana jest na 2.700 m. Projektowana sieć kanalizacyjna układana będzie w istniejących drogach. Inwestycja polega również na przebudowie dróg o nawierzchni bitumicznej oraz gruntowej w pasach drogowych o szerokości od 10 do 12 m. w wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi podwyższenie parametrów konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i chodników.
Odnosząc się do zapisów art. 63 ust.1 pkt 1 lit. d cyt. ustawy stwierdzono, że na etapie realizacji przedsięwzięcia  może nastąpić niewielka emisja substancji do powietrza ( faza prowadzenia prac budowlanych). Będzie ona związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych, oraz przemieszczaniem mas ziemnych. Ponadto źródłem  emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Z uwagi na fakt, że emisje będą miały charakter miejscowy i okresowy, oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych , należy je uznać za pomijalne. Ze względu na skalę i charakter inwestycji nie przewiduje się jej istotnego wpływu na stan powietrza w rejonie zainwestowania.
Nie wystąpi również negatywne oddziaływanie na środowisko ze strony przedmiotowej inwestycji w zakresie emisji hałasu. Chwilowe niekorzystne oddziaływanie hałasu na środowisko może wystąpić jedynie w fazie realizacji. Będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe, odwracalne i ustąpi po zakończeniu robót budowlanych. W celu zminimalizowania emisji hałasu roboty budowlane prowadzone będą tylko w porze dziennej., a silniki maszyn eksploatacyjnych  będą wyłączane w czasie przerw w pracy.  Z uwagi na niewielką skalę planowanej inwestycji nie przewiduje się znaczącego wzrostu emisji hałasu w związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia.
Etap realizacji przedsięwzięcia wiązać się będzie z zapotrzebowaniem  na wodę na cele socjalno -bytowe i technologiczne. Zatrudnieni pracownicy korzystać będą z przenośnych sanitariatów, objętych serwisem uprawnionych w zakresie prowadzenia tego rodzaju działalności podmiotów. Wytworzone na wszystkich etapach odpady magazynowane będą w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko. Magazynowanie odpadów odbywać się będzie selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych. Odpady przekazywane będą podmiotom uprawnionym do prowadzenia ich odzysku lub unieszkodliwienia. Odwodnienie przebudowywanych odcinków drogowych realizowane będzie z wykorzystaniem projektowanego systemu kanalizacji deszczowej, którym wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą do ziemi – rowu melioracji szczegółowej. W celu zredukowania ilości zawiesin w ściekach opadowych projektuje się wykonanie studzienek ściekowych z wypustami ulicznymi i osadnikami piasku oraz studni betonowych z osadnikiem. Ostatecznym stopniem wytrącenia zawiesin ogólnych i zatrzymania ewentualnych zanieczyszczeń ropopochodnych będą osadniki piaski i przegrody flotacyjne w studniach przed wlotami do odbiorników.
Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 2 wyżej cyt. ustawy ustalono, iż na terenie planowanej inwestycji nie występują obszary wodno – błotne o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Ponadto nie występują obszary objęte ochroną, a najbliżej położonym obszarem Natura 2000  jest obszar specjalnej ochrony ptaków PLB 300002  Dolina Środkowej Wart  znajdujący się około 1,8 km od miejsca realizacji inwestycji. Zgodnie z zapisami karty informacyjnej w ramach inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.
W związku z lokalizacją inwestycji na terenie zurbanizowanym, poza obszarami chronionymi i cennymi przyrodniczo nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na chronione gatunki roślin, zwierząt i grzybów, obszary objęte ochroną a w szczególności na gatunki, siedliska przyrodnicze lub siedliska gatunków roślin i zwierząt będących przedmiotami ochrony ww obszaru Natura 2000, ani pogorszenia integralności tego obszaru lub jego powiązania z innymi obszarami.                           
W oparciu o załączoną do wniosku kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz opinie organów stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie powodowało negatywnego  oddziaływania na środowisko. Celem przedsięwzięcia jest dążenie do uregulowania gospodarki wodno – ściekowej (wybudowanie kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ulic w miejscowości Miłosław).
Po analizie zgromadzonego materiału, mając na uwadze wymierne korzyści dla środowiska, brak  sprzeciwu stron biorących udział w postępowaniu , po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień odstąpiono w postępowaniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.


Pouczenie 
od niniejszej decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu al. niepodległości 16/18, za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.Otrzymuje:
      1.   Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska,
            Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Gminy Miłosław
2. strony postępowania
3. a/aBurmistrz Gminy Miłosław
/-/ Zbigniew Skikiewicz