POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Obwieszczenia / Komunikaty > Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa słupa w linii napowietrznej Bugaj

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa słupa w linii napowietrznej Bugaj

                                                                                           Miłosław, dnia 21.09.2012 r.
Nr IŚR.6733.25.2012


                              O B W I E S Z C Z E N I E
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO                        Na   podstawie art.   53 ust. 1   ustawy   z dnia 27 marca 2003 r.  o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), zgodnie z art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 ze zmianami), Burmistrz Gminy Miłosław


zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:


dla inwestycji polegającej na:


BUDOWIE SŁUPA W LINII NAPOWIETRZNEJ SN 15 KV,
LINII KABLOWEJ SN 15 kV,
STACJI TRANSFORMATOROWEJ KONTENEROWEJ 15/04 kV
 I  LINII KABLOWYCH NN 0,4 kV WRAZ ZE ZŁĄCZAMI KABLOWYMI
 W CELU ZASILANIA  ZESPOŁU DZIAŁEK  W M. BUGAJ


w miejscowości:  Bugaj gmina: Miłosław 
na działkach o numerze inwestycyjnym gruntu: 84/1, 95/29, 95/30, 95/10, 95/11, 95/14


 W związku z powyższym zainteresowane osoby mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Miłosław – Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Miłosławiu przy ul. Wrzesińskiej 19   –   pokój  nr 11B  w  godzinach 7:30 – 15:00.


Ogłoszono:
– tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miłosław,
– tablica ogłoszeń sołectwo Bugaj,
– strona internetowa,
– a/a,    
                                                                            Z up. Burmistrza Gminy Miłosław
                                                                                           Piotr Zaworski
                                                                           Kierownik Referatu Infrastruktury,  
                                                                            Ochrony Środowiska i Leśnictwa