POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Gospodarka nieruchomościami > Informacje o wyniku przetargu > Informacja o wyniku przetargu- Książno dz. 50

Informacja o wyniku przetargu- Książno dz. 50

Miłosław, dnia 20 września 2012r.


 


INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


Burmistrz Gminy Miłosław, działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) informuje, że w dniu 13 września 2012r. w budynku Urzędu Gminy Miłosław o godz. 10.00 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości Książno, oznaczonej jako:
Lokal niemieszkalny o pow. 57,02 m2 oznaczony numerem 2, składający się z jednego pomieszczenia, położonego w budynku mieszkalnym nr 21 w miejscowości Książno, gm. Miłosław wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz w prawach własności gruntu w części 5702/17830 działki nr ew. 50 o pow. 0,3651ha. Dla przedmiotowego lokalu prowadzona jest księga wieczysta nr PO1F/00042235/6.


Przedmiotowa nieruchomość była wykazana w ogłoszeniu o przetargu z dnia 10.08.2012r.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 50.000,00 zł.
Do przetargu zostali dopuszczeni: P. Grzegorz Kujawa.
Osób niedopuszczonych do przetargu nie było.


Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym – wyłoniono nabywcę P. Grzegorza Kujawa.
Cena sprzedaży wyniosła 50.500,00zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy pięćset  złotych 00/100).B U R M I S T R Z
(-) mgr Zbigniew SkikiewiczInformację wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni tj.: od dnia  20.09.2012r. do dnia 26.09.2012r.