POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Ochrona środowiska > Decyzje, komunikaty, obwieszczenia > Obwieszczenie kanalizacja deszczowa Miłosław

Obwieszczenie kanalizacja deszczowa Miłosław


O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA GMINY MIŁOSŁAWNa podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.), art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), Burmistrz Gminy Miłosław zawiadamia strony poprzez obwieszczenie o wydanym w dniu 22.08.2012r. Postanowieniu, w którym stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ulic:Niepodległości, Kosynierów, Wojska Polskiego, 11 – go Listopada, Legionów, Powstańców Wlkp., Żołnierzy Września, Strajków Szkolnych, Dzieci Miłosławskich, Rybacka, Kręta w miejscowości Miłosław gm. Miłosław.


Miłosław 22.08.2012r.


IŚR.6220.7.2012


POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 63 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227)


Postanawiam


Nie nakładać  obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowiskodla inwestycji polegającej na:


„Budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ulic:Niepodległości, Kosynierów, Wojska Polskiego, 11 – go Listopada, Legionów, Powstańców Wlkp., Żołnierzy Września, Strajków Szkolnych, Dzieci Miłosławskich, Rybacka, Kręta w miejscowości Miłosław gm. Miłosław”U z a s a d n i e n i e W dniu 05.06.2012r. zostało wszczęte postępowanie  w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:


„Budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ulic:Niepodległości, Kosynierów, Wojska Polskiego, 11 – go Listopada, Legionów, Powstańców Wlkp., Żołnierzy Września, Strajków Szkolnych, Dzieci Miłosławskich, Rybacka, Kręta w miejscowości Miłosław gm. Miłosław”


Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko / Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z 2010  r ./ do inwestycji mogących potencjalnie znaczaco  oddziaływać na środowisko (§3 ust.1 pkt 79). Inwestycja polega również na przebudowie przedsięwzięcia wymienionego w §3 ust.1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko , zatem na podstawie §3 ust.2 pkt 2 zalicza się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko może być stwierdzony.
W związku z tym wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni  o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią nr ON.NS-72/3-29/2012 dnia 22.06.2012r. uznał, że przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie jest wymagane. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu  pismem nr WOO-II-4240.372.2012.AK z dnia 13.08.2012r. uznał, że dla wskazanego przedsięwzięcia  nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Planowana inwestycja  nie jest położona na obszarach podlegających ochronie, na terenie projektowanej inwestycji nie występują  obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, ponadto nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane z zachowaniem standardów jakości środowiska przy zastosowaniu nowoczesnej technologii jak najmniej uciążliwej dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska.
W związku z lokalizacją inwestycji poza obszarami chronionymi, na terenie zurbanizowanym, nie przewiduje się negatywnego wpływu na środowisko, a co za tym idzie  nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.Pouczenie Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie.


Otrzymuje:
1.Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska,
   Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Gminy Miłosław
2. pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa


 


 Z up. Burmistrza
Piotr Zaworski
Kierownik Referatu infrastruktury, 
ochrony środowiska,rolnictwa i Leśnictwa