POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Organy Gminy > Działalność organów Gminy > Sprawozdania z działalności Rady > Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności Rady w okresie międzysesyjnym - kadencja 2010-2014 > Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym tj. od 28.06 do 13.08.2012 roku

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym tj. od 28.06 do 13.08.2012 roku

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej
z działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym
tj. od 28 czerwca do 13 sierpnia 2012 roku


2 lipca 2012 r. posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych
Podczas posiedzenia członkowie komisji omówili temat letniego wypoczynku dla dzieci i młodzież na terenie gminy. W posiedzeniu uczestniczyli: pracownik Miłosławskiego Centrum Kultury, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, Inspektor ds. edukacji i kultury, koordynator półkolonii letnich, sołtys Nowej Wsi Podgórnej. Członkowie Komisji dokonali podziału środków w wysokości 5.000,00 zł na złożone wnioski z działu 854 rozdziału 85412 paragrafu 4300 budżetu gminy w następujący sposób:
– wniosek sołtysa Nowej Wsi Podgórnej oraz wniosek sołtysa Kębłowa – 3.300,00 zł;
– wniosek Dyrektora MCK – 1.000,00 zł;
– wniosek Rady Sołeckiej Chlebowa -400,00 zł;
– wniosek sołtys Lipia – 300,00 zł. 
Po posiedzeniu Komisji wpłynął wniosek o dofinansowanie wyjazdu organizowanego przez parafię w Miłosławiu, natomiast sołtys Lipia zrezygnowała z przydzielonego dofinansowania. Po uzgodnieniu telefonicznym członkowie Komisji większością głosów wyrazili zgodę na przydzielenie kwoty 300,0 zł na wniosek parafii w Miłosławiu. Komisja zdecydowała, że wnioski o dofinansowanie wyjazdów będą przyjmowane do 30 kwietnia każdego roku.
Komisja zaopiniowała również listę osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony, umowy najmu lokalu socjalnego.


23 lipca 2012 r. posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 Komisja spotkała się w celu omówienia szczegółów organizacji Dożynek gminnych,
a także zajęła się tematem nieprzyjemnego zapachu roznoszącego się w Miłosławiu oraz zaopiniowała Program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miłosław.


3 sierpnia 2012 r. wspólne posiedzenie Komisji
 Podczas posiedzenia radni zaopiniowali materiały na sesję Rady Miejskiej oraz omówili sprawy bieżące.


Do Biura Rady wpłynęły następujące pisma:
1. W dniu 1 sierpnia 2012 roku wpłynęła informacja do wiadomości Przewodniczącego Rady Miejskiej o przekazaniu przez radnego Huberta Gruszczyńskiego Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu prośby o sprawdzenie pod względem zgodności z prawem zbycia przez gminę Miłosław nieruchomości położonej przy ulicy Poznańskiej;


2. 02.08.2012 r. otrzymałem zawiadomienie Wojewody a w dniu 7 sierpnia rozstrzygnięcie nadzorcze Nr KN.I – 4131.1.220.2012.4, w którym Wojewoda Wielkopolski orzeka nieważność Uchwały Nr XXI/113/12 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/104/12 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miłosław na okres od 1.07.2012 r. do 30.06.2013 r.;


3. 02.08.2012 r. otrzymałem zawiadomienie Wojewody a w dniu 7 sierpnia rozstrzygnięcie nadzorcze Nr  KN.I – 4131.1.221.2012.4, w którym Wojewoda Wielkopolski orzeka nieważność Uchwały Nr XXI/114/12 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzonych Uchwałą Nr VIII/39/11 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miłosław, opracowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu.


                                   Przewodniczący Rady Miejskiej
        
                                      (-) inż. Jarosław Sobczak