POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Organy Gminy > Działalność organów Gminy > Sprawozdania z działalności Rady > Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności Rady w okresie międzysesyjnym - kadencja 2010-2014 > Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym tj. od 27.03 do 17.05.2012 roku

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym tj. od 27.03 do 17.05.2012 roku

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej
z działalności Rady Miejskiej w Miłosławiu w okresie międzysesyjnym
tj. od 27 marca do 17 maja 2012 roku


28 marca 2012 r. posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych
Członkowie Komisji spotkali się na wniosek pani Dyrektor Miłosławskiego Centrum Kultury w Miłosławiu, która zwróciła się z prośbą o wydanie opinii na temat wniosku dotyczącego likwidacji filii Biblioteki Publicznej w Mikuszewie. W tym celu Komisja udała się do filii biblioteki w Mikuszewie, gdzie spotkała się z panią Dyrektor MCK, pracownikiem biblioteki, panią sołtys Mikuszewa, członkiem Rady Sołeckiej. Komisja większością głosów opowiedziała się za dalszym funkcjonowaniem filii biblioteki publicznej w Mikuszewie. następnie Komisja zapoznała się z wnioskiem przedstawicieli Rady Rodziców Szkoły
we Wszemborzu, jaki wpłynął do pana Burmistrza o przyjęcie dzieci z Wszemborza do Szkoły Podstawowej w Czeszewie i zapewnienie im dojazdu. Ze względu na niewielką ilość informacji Komisja zdecydowała o ponownym spotkaniu w celu omówienia wniosku. na zakończenie posiedzenia Komisja zapoznała się z kalendarzem imprez kulturalnych organizowanych przez MCK w 2012 roku.
18 kwietnia  2012 r. posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych
Podczas posiedzenia radni dowiedzieli się, że przedstawiciele Rady Rodziców z Wszemborza, którzy wnioskowali o przyjęcie dzieci do Szkoły Podstawowej w Czeszewie odstąpili od złożonego wniosku. Następnie Komisja pozytywnie zaopiniowała propozycję przystąpienia na zasadzie partnerstwa do projektu związanego z realizacją zadania „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” zgłaszanego przez Wielkopolską Organizację Turystyczną jako Lidera Projektu.


11 maja 2012 r. posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Członkowie Komisji dokonali kontroli wykonania budżetu Gminy
w 2011 roku oraz w jednomyślnym głosowaniu sformułowali wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Miłosław za 2011 rok. Uchwała Komisji Rewizyjnej
w powyższej sprawie zostanie przesłana do  zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Koninie.
 
11 maja 2012 r. wspólne posiedzenie Komisji
Na posiedzeniu radni zaopiniowali materiały na sesje Rady Miejskiej oraz omówili sprawy bieżące. Radni zaopiniowali pozytywnie propozycje podziału gminy Miłosław na okręgi wyborcze. W dalszej części posiedzenia członkowie Komisji Finansowo – Budżetowej zaopiniowali bieżące sprawy związane z gospodarowaniem mieniem gminnym.


Do Biura Rady wpłynęły następujące pisma:


28 marca 2012 r. – wpłynęło Zarządzenie nr 8/2012 Burmistrza Gminy Miłosław
z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Miłosławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za rok 2011.
2 maja 2012 r. – wpłynęła Uchwała Nr SO – 0954/35/8/Ko/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2012 roku wyrażająca opinię pozytywną z zastrzeżeniem na temat wyżej wymienionego sprawozdania.
4 maja 2012 r. – wpłynął wniosek Rady Sołeckiej oraz Koła Gospodyń Wiejskich
w Chlebowie o sfinansowanie turnieju piłkarskiego w okresie wakacyjnym;
14 maja 20122 r. – wpłynęła prośba do Rady Miejskiej w Miłosławiu od Miłosławskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym o poparcie starań o przydzielenie środków z NFZ na prowadzenie gabinetu rehabilitacyjnego w Miłosławiu.
15 maja 2012 r. – wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego, który orzekł o nieważności Uchwały Nr XVIII/90/12 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miłosław” – ze względu na istotne naruszenie prawa.


          Przewodniczący Rady Miejskiej
        
                (-) inż. Jarosław Sobczak