POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Ochrona środowiska > Decyzje, komunikaty, obwieszczenia > Burmistrz Gminy Miłosław wyda decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach – Gospodarstwo Rolne Gorzyce

Burmistrz Gminy Miłosław wyda decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach – Gospodarstwo Rolne Gorzyce

                                                                       Miłosław, 21.08.2012r.


 


IŚR.6220.6.2012


 


 


 


                                       OBWIESZCZENIE Burmistrz Gminy Miłosław na podstawie  art. 33  ustawy z dnia  3 października 2008 r.        o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U. Nr 199 poz.1227 /, oraz art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.) zawiadamia, iż w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji  pn.: przebudowa i rozbudowa Gospodarstwa Rolnego umożliwiającego chów i hodowlę bydła opasowego w liczbie 1033 DJP, w miejscowości Gorzyce, gmina Miłosław na działkach o numerach ewidencyjnych: 81/35 i 81/36.


zebrano dowody i opinie w sprawie oraz Burmistrz Gminy Miłosław wyda
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.
    
W związku z tym stosownie do art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają prawo do zapoznania się z dokumentacją i zgłaszania uwag.
W terminie 14 dni od daty otrzymania  niniejszego pisma strony mogą zapoznać się z dokumentami, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia
w Urzędzie Gminy Miłosław – budynek B pokój nr 13 w godz. urzędowania.


 


 


 


     
                                                                    Z up. Burmistrza
                                                                      Piotr Zaworski
                                                           Kierownik Referatu infrastruktury, 
                                                    ochrony środowiska,rolnictwa i Leśnictwa