POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2010 - 2014 > Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 29 czerwca do 13 sierpnia 2012 r.

Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 29 czerwca do 13 sierpnia 2012 r.

Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym
tj. od dnia 29 czerwca  do 13 sierpnia    2012 r.I. Podjęte zarządzenia:


1. Zarządzenie Nr 15/2012 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu
Nr XXI/116/12 z dnia 28 czerwca 2012 r.


2. Zarządzenie Nr 16/2021 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej.( dot. przetargu na nieruchomość położoną
w Mikuszewie).


3. Zarządzenie Nr 17/2012 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących własność gminy.


4. Zarządzenie Nr 18/2012 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2012 rok.


5. Zarządzenie Nr 19/2012 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie układu wykonawczego do Zarządzenia Burmistrza Gminy Miłosław nr 18/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.


6. Zarządzenie Nr 20/2012 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 1 sierpnia 2012 r.
w sprawie ustalenia listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony, umowy najmu lokalu socjalnego. 


7. Zarządzenie Nr 21/2012 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.


II Sprawy bieżące:
 Stan zaległości podatkowych na dzień 31 lipca 2012 r. wynosi 95.477,40 złotych
i przedstawia się następująco:
 Osoby prawne:
 – podatek od nieruchomości   –  60.409,00
 Osoby fizyczne:
 – podatek rolny    – 13.237,00
 – podatek od nieruchomości   – 21 804,40
 – podatek leśny   –        27,00 
 
1. W dniu 28 czerwca 2012 roku unieważniony został przetarg na wyposażenie Miłosławskiego Centrum Kultury w zakresie objętym częścią nr 2 tj. sprzęt RTV
 i sprzęt komputerowy.
2.  W dniu 2 sierpnia 2012 roku do Firmy Centrum Sedno Sp. z o.o. z siedzibą
w Koszalinie wystosowane zostało pismo informujące, że gmina Miłosław odstępuje od umowy zawartej w dniu 25 czerwca 2012 roku.  Powodem odstąpienia jest niewykonanie przedmiotu zamówienia ( dostawa mebli do Miłosławskiego Centrum Kultury). Jednocześnie zgodnie z paragrafem 7 ust. 1 umowy, Zamawiający naliczył karę
w kwocie 713,40 złotych  ( 10 % wartości umowy brutto).


3. W dniu 3 lipca ogłoszony został I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość  lokalowa położona
w Mikuszewie, oznaczona jako lokal niemieszkalny o pow. 29,70 m2  oznaczony  numerem 5, składający się z jednego pomieszczenia, położonego na poddaszu budynku mieszkalnego nr 58 w miejscowości Mikuszewo, gm. Miłosław wraz
z udziałem w częściach wspólnych budynku  oraz w prawie własności gruntu w części 2970/30634  działki nr ew. 116/1, o pow. 0,2851ha. Przetarg odbył się w dniu
9 sierpnia 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy o godz. 10.00. Do przetargu przystąpił jeden nabywca, lokal został sprzedany.


4. W dniu 16 lipca ogłoszony został II przetarg nieograniczony na nieruchomości położone
w Orzechowie oznaczone jako działki nr 636/4 i 636/5, które stanowią nieruchomość niezabudowaną z przeznaczeniem na budownictwo jednorodzinne. Przetarg odbędzie się w dniu 6 września w sali narad Urzędu Gminy.
      5. W dniu 10 sierpnia ogłoszone zostały ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż
           nieruchomości, i tak:
 1. Nieruchomość lokalowa położona w Książnie, oznaczona jako:
 lokal niemieszkalny o pow. 57,02 m2  w miejscowości Książno, gm. Miłosław wraz z  udziałem w częściach wspólnych budynku  oraz w prawie własności gruntu w części  5702/17830  działki nr ew. 50, o pow. 0,3651ha.
  2. Nieruchomość  gruntowa położona w Miłosławiu,  oznaczona  jako:
  Działka nr 786/9,  pow. 0,2201ha. Przedmiotowa działka przeznaczona jest pod        
           zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami.  Dla tej nieruchomości
           przeprowadzono już dwa przetargi zakończyły się one wynikiem negatywnym.
           Przetargi odbędą się w dniu 13 września 2012r. o godz. 11 00  w sali narad Urzędu   
          Gminy.
III. Informacja o wyniku przetargów.
1. W dniu 5 lipca 2012r. w budynku Urzędu Gminy Miłosław odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Miłosław, dz. ew. nr 786/9  o pow. 0,2201ha, KW PO1F/00015157/7.   W wyznaczonym terminie nie wpłynęło żadne wadium, nikt nie przystąpił do przetargu. W związku z powyższym przetarg uznano za zakończony wynikiem negatywnym.    
2.   W dniu 26 lipca 2012r. w budynku Urzędu Gminy Miłosław odbyły się trzy przetargi ustne
       nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Orzechowo:
 – dz. ew. nr 545/29  o pow. 0,7402ha,
 – dz. ew. nr 545/30  o pow. 1,4712 ha,
 -dz. ew. nr 545/39, 545/34, 545/37  o pow. 5,0056 ha.
     W wyznaczonym terminie nie wpłynęło żadne wadium, nikt nie przystąpił
    do przetargów. W związku z powyższym przetargi uznano za zakończone wynikiem   
    negatywnym.


                                           Zastępca Burmistrza 
                                               (-) Błażej Pera