POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Ochrona środowiska > Decyzje, komunikaty, obwieszczenia > Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o budowie hali produkcyjnej – Bagatelka

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o budowie hali produkcyjnej – Bagatelka

                                                                                         Miłosław, 27.07.2012r.
 
IŚR. 6220.11.2012                                             
                                                                    


                                 ZAWIADOMIENIE
                               o wszczęciu postępowania             Zawiadamia się, że na podstawie art.. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.)  z dniem 24.07.2012r.
na  wniosek  p. Michała Koconia Dyrektora Kontraktu Amwin Sp. z o.o, Sp. k. reprezentującego  na postawie pełnomocnictwa upoważniającego do reprezentowania firmy Klafs Sp. z o.o.   Bagatelka 2   62-320 Miłosław  w sprawach budowlanych
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:


                budowie hali produkcyjnej z wiatą magazynową w miejscowości Bagatelka – obręb Bugaj, gmina Miłosław  na działce o nr  ewid. 41 .


Inwestycja polega na rozbudowie istniejącego zakładu Klafs Sp. z o.o. wyspecjalizowanego w produkcji saun i urządzeń SPA
 Planowana inwestycja położona jest w pobliżu  obszaru Natura 2000 – Obszar ptasi – Dolina Środkowej Warty, oraz Żerkowsko- Czeszewskiego Parku  Krajobrazowego.
 Po przeciwległej stronie drogi od planowanej inwestycji znajdują się obszary zwartej zabudowy jednorodzinnej. 
      Ogólną charakterystykę przedsięwzięcia opisano w karcie informacyjnej przedsięwzięcia dołączonej do  wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisk/ Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z 2010 r  ./ do inwestycji mogących oddziaływać na środowisko zaliczyć należy wnioskowaną inwestycję (§ 3 ust. 2 pkt. 2).
      Ogólną charakterystykę przedsięwzięcia opisano w karcie informacyjnej przedsięwzięcia dołączonej do  wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachW związku z tym w terminie 14 dni od daty otrzymania  niniejszego pisma strony mogą zapoznać się z dokumentami, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia
w Urzędzie Gminy Miłosław – budynek B pokój nr 13 w godz. 9:00 – 11:00.Otrzymują:    
1. strony postępowania
2. a/a
                                                                                                   
                                                                                                 Z up. Burmistrza
                                                                                                    Piotr Zaworski
                                                                                  Kierownik Referatu infrastruktury,
                                                                           ochrony środowiska,rolnictwa i Leśnictwa