POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Obwieszczenia / Komunikaty > Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu loklizacji inwestycji celu publicznego budowa linii kablowej wraz z słupami Gorzyce

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu loklizacji inwestycji celu publicznego budowa linii kablowej wraz z słupami Gorzyce

      
                                                                          Miłosław, dnia 24.07.2012 r.
Nr IŚR.6733.18.2012


 


 


                                O B W I E S Z C Z E N I E
O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 ze zmianami), Burmistrz Gminy Miłosław:


                                               zawiadamia


                              o wydaniu w dniu 24.07.2012 roku


                                          decyzji w sprawie:


                       inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej nn 0,4kV
         wraz z słupem oświetleniowym i oprawą oświetleniową oraz wymiana słupa
                  w linii nn 0,4 kV na działkach o numerach ewid.: 39, 41/2 i 26/1
                                                 obręb: Gorzyce gm. Miłosław.


                                                                         Z UPOWAŻNIENIA BURMISTRZA
                                                                                    Piotr Zaworski
                                                                Kierownik Referatu Infrastruktury, Ochrony  
                                                                           Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


Ogłoszono:
– tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miłosław,
– sołectwo Gorzyce,
– strona internetowa,
– a/a,