POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > XXI Sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu 28.06.2012r.

XXI Sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu 28.06.2012r.

                                            Miłosław, 18.06.2012 r.
                   O G Ł O S Z E N I E
Podaję do publicznej wiadomości, że w czwartek 28 czerwca 2012 r.
o godz. 1800 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Miłosławiu odbędzie XXI sesja Rady Miejskiej
w Miłosławiu.


Program sesji przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności Rady w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza
z wykonania uchwał Rady Miejskiej, oraz odpowiedzi na pytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawach:
a) zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miłosław;
b) zmiany uchwały w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu;
c) podziału gminy Miłosław na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyboru Rady Miejskiej w Miłosławiu;
d) uchylenia uchwały Nr XIX/104/12 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 17 maja 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miłosław na okres od 1.07.2012 r. do 30.06.2013 r.
e) przedłużenia czasu obowiązywania taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzonych Uchwałą Nr VIII/39/11 Rady Miejskiej w Miłosławiu
z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miłosław, opracowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu;
f) zmiany Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Miłosław;
g) zmian w budżecie gminy Miłosław na 2012 rok.
7. Pytania i wnioski radnych.
8. Wolne głosy i informacje.
9. Zamknięcie sesji.


                   Przewodniczący Rady Miejskiej
                             w Miłosławiu
                    (-) inż. Jarosław Sobczak