POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Gospodarka nieruchomościami > Informacje o wyniku przetargu > Informacja o wyniku przetargu – Orzechowo dz. 636/4

Informacja o wyniku przetargu – Orzechowo dz. 636/4

Miłosław, dnia 21 czerwca 2012r.


 


INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGUBurmistrz Gminy Miłosław, działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) informuje, że w dniu 14 czerwca 2012r. w budynku Urzędu Gminy Miłosław o godz. 10.00 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Orzechowo, dz. ew. nr 636/4 o pow. 673 m2 , KW PO1F/0000452/7


Działka stanowi nieruchomość niezabudowaną, dla której została wydana decyzja Burmistrza Gminy Miłosław nr IŚR 7331-78/10 z dnia 17 listopada 2010r. o warunkach zabudowy.
Przyległy teren stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.


Przedmiotowa nieruchomość była wykazana w ogłoszeniu o przetargu z dnia 4 maja 2012r.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 16.900,00 zł.
(słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100)


W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna wpłata wadium, nikt nie przystąpił do przetargu.
W związku z powyższym na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), przetarg uznano za zakończony wynikiem negatywnym.        
         B U R M I S T R Z
(-) mgr Zbigniew SkikiewiczInformację wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni tj.: od dnia  22.06.2012r. do dnia 28.06.2012r.