POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Gospodarka nieruchomościami > Informacje o wyniku przetargu > Informacja o wyniku przetargu – Miłosław dz. 786/9

Informacja o wyniku przetargu – Miłosław dz. 786/9

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGUI Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej
w miejscowości Miłosław, dz. ew. nr 786/9
o pow. 2201 m2 , KW PO1F/00015157/7


 


Sprzedaży podlegała działka nr 786/9 o pow. 22012 położona w miejscowości Miłosław gm. Miłosław, KW PO1F/00015157/7


Działka niezabudowana, kształt nieregularny, na mapie zbliżony do trójkąta, niezagospodarowany, nieogrodzony i nieuzbrojony.
Przyległy teren stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, ujęcie wody oraz pola.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.


Zgodnie  z  opracowanym  planem  zagospodarowania  przestrzennego  zatwierdzonym Uchwałą nr XXV/171/09 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 30 czerwca 2009r.,  ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 187 poz. 3176 
z dnia 4 listopada 2009 r. przedmiotowa działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami (2MN/U).


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 90.241,00 zł.
(słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych 00/100)


W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna wpłata wadium, nikt nie przystąpił do przetargu.


W związku z powyższym na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), przetarg uznano za zakończony wynikiem negatywnym.        


BURMISTRZ   GMINY


/-/  ZBIGNIEW SKIKIEWICZ


Miłosław, 27.04.2012r.