POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Ochrona środowiska > Decyzje, komunikaty, obwieszczenia > Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – przebudowa budynku gospodarczego na warsztat samochodowy w miejscowości Skotniki

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – przebudowa budynku gospodarczego na warsztat samochodowy w miejscowości Skotniki

Miłosław,  11.06.2012r.IŚR.6220.5.2012


 


DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH          Na podstawie art.71 ust.1, ust.2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84, art.85 ust.2 pkt 2  ustawy     z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227 ze zm.), §3 ust.1 pkt 76 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397) art.104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity  Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku:
Pana Marcina Mazurkiewicza zam. Biechowo 16/1, 62-320 Miłosław
o wydanie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
przebudowie budynku gospodarczego na warsztat samochodowy w miejscowości Skotniki działka nr ewid. 45/8
oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z  (pismo WOO-II.4240.186.2012.MW  z dnia 04. 05. 12r.) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ( opinia sanitarna  ON.NS-72/3-12/2012 z dnia 26.03.12r.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


stwierdzam


Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na:
przebudowie budynku gospodarczego na warsztat samochodowy w miejscowości Skotniki działka nr ewid. 45/8.
Integralną częścią decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia


Uzasadnienie


W dniu 12.03.2012r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: przebudowa budynku gospodarczego na warsztat samochodowy w miejscowości Skotniki działka nr ewid. 45/8.
Do wniosku została dołączona karta informacyjna  przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, mapy ewidencyjne obejmujące przewidywany teren , na którym będzie realizowane przedsięwzięcie. W przedmiotowej sprawie ustalono, że dla planowanego przedsięwzięcia nie  ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w pobliżu występuje rozproszona zabudowa mieszkaniowa oraz tereny wykorzystywane na cele rolnicze.
Na terenie projektowanej inwestycji nie występują  obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, ponadto nie występują strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla przedsięwzięć  mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do grupy przedsięwzięć wymienionych w §3 ust. 1 pkt.76  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie  przedsięwzięć mogących  znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. Nr 213 poz.1397 z 2010r./ dla których sporządzenie raportu może być wymagane. W związku z tym wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią nr NS-72/3-12/2012 z dnia 26.03.2012r. uznał, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem nr WOO-II.4240.186.2012.MWz dnia 04.05.2010r. uznał, że dla wskazanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko określając swoje uwarunkowania środowiskowe realizacji inwestycji, które uwzględnione zostały w niniejszej decyzji.
Burmistrz Gminy Miłosław podzielając zdanie organów  opiniujących, postanowieniem nr IŚR.6220.5.2012 z dnia 21.05.2012r. także odstąpił od przeprowadzenia oceny  oddziaływania na środowisko.
W myśl art. 84 ust. 1 cytowanej ustawy w niniejszej decyzji stwierdza się brak przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Po zebraniu materiału dowodowego, na podstawie art. 10 § 1,  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy  Miłosław, oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 14 dni, tj. od 22.05.2012r. do 06.06.2012r. zamieszczono obwieszczenie Burmistrz Gminy Miłosław, skierowane do stron postępowania, o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. We wskazanym w obwieszczeniu terminie, od dnia ukazania  się powyższej informacji do tut. Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi stron postępowania w przedmiotowej sprawie.
Biorąc pod uwagę  wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zawartych w art. 63 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko przeanalizowano; skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z realizacją inwestycji, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz  odwracalność oddziaływania a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym Natura 2000
Zgodnie z zapisami karty informacyjnej  przedsięwzięcie polega na zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na warsztat samochodowy w miejscowości Skotniki. Budynek, w którym  planowana jest lokalizacja warsztatu służy obecnie jako magazyn dla maszyn i urządzeń rolniczych. Powierzchnia projektowanego warsztatu wyniesie około 139,5 m2. W budynku zlokalizowane będą dwa stanowiska naprawcze dla samochodów osobowych. Komunikacja odbywać się będzie z sąsiadującej z inwestycją drogą krajową nr 15. W warsztacie wykonywane będą usługi z zakresu diagnostyki i mechaniki pojazdowej, naprawy urządzeń elektrycznych, wymiany opon, olejów oraz układów klimatyzacji. W warsztacie nie będą wykonywane prace lakiernicze oraz blacharskie. Na terenie zakładu pracować będą 4 osoby, teren wokół budynku jest w większości utwardzony. Przewiduje się utworzenie 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Ścieki bytowe powstające w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia  odprowadzane będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą powierzchniowo do gruntu. Ścieki przemysłowe po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych odprowadzone zostaną do szczelnego zbiornika bezodpływowego. Odpady magazynowane będą w sposób selektywny, w szczelnych pojemnikach, a następnie będą przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia firmom posiadającym stosowne zezwolenia. Ponadto w celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji zanieczyszczających w warsztacie stosowane będą sorbenty. Posadzka w warsztacie wykonana będzie jako szczelna, uniemożliwiająca przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu. Teren na którym planowana jest inwestycja sąsiaduje z terenami wykorzystywanymi rolniczo oraz rozproszoną zabudową mieszkaniową. Warsztat czynny będzie wyłącznie w porze dziennej W związku z realizacją inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew.  W/w inwestycja zlokalizowana jest  poza  granicami obszarów chronionych na podstawie  ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, najbliżej położonym obszarem  Natura 2000 jest obszar    specjalnej  ochrony ptaków PLB 300002 Dolina Środkowej Warty znajdujący się w odległości około 7,9 km. na południowy wschód od inwestycji. 
Po analizie zgromadzonego materiału, mając na uwadze znikomy wpływ na środowisko, brak  sprzeciwu stron biorących udział w postępowaniu , po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień odstąpiono w postępowaniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.


Pouczenie
 Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu al. niepodległości 16/18, za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.Otrzymuje:
      1.   Marcin Mazurkiewicz
            Biechowo 16/1
            62-320 Miłosław
2. strony postępowania
3. a/a


                                                         
Burmistrz Gminy Miłosław
/-/ Zbigniew Skikiewicz


 


Załącznik nr 1 
do decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach znak: IŚR. 6220.5.2012 z dnia 11.06.2012r.Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na  przebudowie budynku gospodarczego na warsztat samochodowy w miejscowości Skotniki działka nr ewid. 45/8.Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia
Przebudowa konstrukcji budynku gospodarczego na warsztat naprawczy samochodów osobowych w miejscowości Skotniki, działka 45/8 pow 18,84 ha. Zakres usług obejmuje bieżące i główne naprawy i konserwacje mechaniczne i elektryczne, wymiana oleju, opon, obsługa układu klimatyzacji w ilości 2-6 pojazdów na dobę. Przebudowa budynku gospodarczego pozwoli na polepszenie warunków technicznych dla prowadzenia napraw samochodów poprzez zwiększenie powierzchni użytkowej oraz wysokości, co da możliwość zamontowania podnośnika kolumnowego. Zwiększony też zostanie zakres usług o obsługę systemów klimatyzacji. Budynek, w którym do tej pory była prowadzona działalność będzie użytkowany jako pomieszczenie garażowe dla maszyn i urządzeń rolniczych.


Rozwiazania chroniące środowisko.
W zakresie wariantu przyjętego do realizacji nie występują roboty, które są zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  Skumulowanie szeregu robót
małoinwazyjnych lub neutralnych dla środowiska przyrodniczego pozwoli na uzyskanie maksymalnego, założonego efektu jakim jest poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy. Jednocześnie do minimum została ograniczona ingerencja w środowisko przyrodnicze. Prace nie naruszą integralności obszarów chronionych i nie będą zagrażać stanowiskom przyrodniczym i siedliskom.