POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Obwieszczenia / Komunikaty > Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa linii kablowej Orzechowo ul. Słoneczna

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa linii kablowej Orzechowo ul. Słoneczna

Miłosław, dnia 08.06.2012 r.


Nr IŚR.6733.7.2012


 


 


O B W I E S Z C Z E N I E
O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 ze zmianami), Burmistrz Gminy Miłosław:


zawiadamia


o wydaniu w dniu 08.06.2012 roku


decyzji w sprawie:


inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kVwraz ze słupem oświetleniowym
– dz. nr  ewidencyjny 397/3 i 404/3 w m. Orzechowo ul. Słoneczna


 Z UPOWAŻNIENIA BURMISTRZA
Piotr Zaworski
Kierownik Referatu Infrastruktury, Ochrony  
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


 


Ogłoszono:
– tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miłosław,
– sołectwo Orzechowo,
– strona internetowa,
– a/a,