POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Ochrona środowiska > Decyzje, komunikaty, obwieszczenia > Postanowienie- Browar Fortuna Sp. z o.o.

Postanowienie- Browar Fortuna Sp. z o.o.

Miłosław 30.05.2012r.


 


IŚR.6220.2.2012   P O S T A N O W I E N I E
 Na podstawie art. 63, art. 64 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 3 października 2008roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz art. 106 i 124 k.p.a , po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska   w Poznaniu  WOO-I.4240.57.2012.PS z dnia 11 maja 2012r. i Państwowego  Powiatowego Inspektora Sanitarnego  we Wrześni nr ON.NS -72/3-5/2012 z dnia 09.02.2012r.


P o s t a n a w i a m


I. Nałożyć na wnioskodawcę – Browar FORTUNA  Sp. Z o.o. w Miłosławiu obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego  rozbudowie Browaru FORTUNA  w zakresie budowy hali  produkcyjno – magazynowej realizowanej na działkach nr ewid. 822, 279/2 i 279/12 obręb Miłosław.
II. Określam zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, który dla przedmiotowego przedsięwzięcia powinien w szczególności zawierać analizę podanych niżej zagadnień:


Z zakresu  ochrony wód, gospodarki wodno – ściekowej i hydrogeologii:
-Wskazanie źródeł i wielkości poboru wody na poszczególne cele ( w m3/h, m3/d, m3/rok),
-uwzględnienie w obliczeniach wszystkich ścieków powstających na terenie inwestycji oraz szczegółowe przedstawienie sposobu ich zagospodarowania,
-określenie parametrów ścieków odprowadzanych z terenu zakładu,
-opis sposobu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu przedsięwzięcia,
-wykazanie zgodności rozwiązań technicznych i technologicznych z wymaganiami prawnymi w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów ustawy z 7 czerwca 2001roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r Nr 123, poz. 858),
-przedstawienie kopii stosownych dokumentów w zakresie zagospodarowania ścieków i wód opadowych i roztopowych, w tym odpowiednich pozwoleń wodno prawnych,
-przedstawienie informacji dotyczących warunków hydrogeologicznych i geologicznych w miejscu realizacji planowanej inwestycji z uwzględnieniem wód podziemnych, głębokości zalegania pierwszego poziomu wodonośnego, wód powierzchniowych , cieków wodnych, zlewni do której przynależy teren planowanej inwestycji, Głównych Zbiorników Wód Podziemnych oraz ujęć wód wraz z ich strefami ochronnymi,
-przedstawienie sposobów zabezpieczenia środowiska gruntowo wodnego przed zanieczyszczeniem.


Z zakresu ochrony przed hałasem
-dołączenie informacji od właściwego organu o faktycznym zagospodarowaniu tere3nów wokół planowanego przedsięwzięcia , ze wskazaniem  na rodzaje terenów o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 ze zm.)i rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826), w szczególności  określenie odległości  najbliższych terenów, o których mowa w ww. aktach prawnych od zakładu,
-inwentaryzację wszystkich źródeł hałasu , z podziałem  na źródła zlokalizowane wewnątrz i na zewnątrz obiektów kubaturowych, oraz na źródła istniejące i planowane z uwzględnieniem operacji rozładunku i załadunku,
-przedstawienie informacji dotyczących lokalizacji, poziomów mocy akustycznej oraz czasu pracy poszczególnych maszyn i urządzeń w ciągu ośmiu najbardziej niekorzystnych godzin pory dnia  i jednej najbardziej niekorzystnej godziny pory nocy,
-przedstawienie poziomów hałasu wewnątrz obiektów kubaturowych , po realizacji podjętych działań zmierzających do obniżenia narażenia pracowników  na hałas,
w odniesieniu do kubaturowych źródeł hałasu,  przedstawienie materiałów  z których wykonane będą zewnętrzne przegrody budowlane, oraz wskazanie oczekiwanej  od nich wartości izolacyjności akustycznej, z uwzględnieniem elementów wpływających na obniżenie tej wartości ( okna, drzwi, bramy itp.),
-uwzględnienie ruchu pojazdów związanych z eksploatacją zakładu , w tym określenie rodzaju, ilości oraz czasu i miejsc wykonywania poszczególnych operacji wraz z podaniem mocy akustycznych odpowiadających tym manewrom , z  podziałem na pojazdy lekkie i ciężkie w porze dnia i porze nocy. Dla operacji jazdy wskazanie prędkości poruszających się pojazdów, długości odcinka reprezentowanego przez pojedyncze punktowe źródło hałasu oraz przejazdu tego odcinka,
wskazanie zmian struktury i natężenia ruchu po  zrealizowaniu  zamierzenia inwestycyjnego,
-przedstawienie obecnej wielkości presji zakładu na akustyczny stan jakości środowiska,
-opis przewidzianych skutecznych środków zmniejszających poziom hałasu co najmniej do poziomów  dopuszczalnych  na terenach objętych ochroną akustyczną zgodnie z przepisami odrębnymi,
-przedstawienie otrzymanych wyników w formie opisowej oraz graficznej, za pomocą izolinii odpowiadających dopuszczalnym poziomom hałasu określonym dla najbliższych terenów objętych ochroną akustyczną, wskazanie na załącznikach graficznych prezentujących rozkład poziomów hałasu lokalizacji każdego ze źródeł hałasu, elementów wpływających na rozkład poziomów hałasu w środowisku ( ekrany akustyczne, pasy zieleni, itp.) granic najbliżej położonych terenów dla których określone zostały dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku wraz ze wskazaniem tych poziomów.


Z zakresu gospodarki odpadami:
-informacje dotyczące ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów na etapie realizacji ( budowy), eksploatacji oraz likwidacji przedsięwzięcia,
-informacje dotyczące przewidywanych sposobów ograniczenia negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko ( minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów, ochrona środowiska gruntowo – wodnego przed ewentualnymi zanieczyszczeniami mogącymi powstać  w czasie magazynowania odpadów),
-informacje dotyczące zapobiegania  zanieczyszczeniu środowiska gruntowo wodnego  przez płyny eksploatacyjne.


Opis analizowanych wariantów  wraz z uzasadnieniem proponowanego wariantu ze wskazaniem  jego oddziaływania na środowisko, obejmujący oddziaływanie skumulowane.
Odniesienie się do art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz wyjaśnienie, czy przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych  zawartych w Planie gospodarowania wodami  na obszarze dorzecza Odry”, zatwierdzonym na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 22 lutego 2011roku przez Prezesa Rady Ministrów wraz ze szczególnym uzasadnieniem odwołującym się do zapisów ww. dokumentu oraz przepisów ustawy Prawo wodne.


 U z a s a d n i e n i e


W dniu 24.01.2012r. zostało wszczęte postępowanie  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie browaru – budowa hali produkcyjno magazynowej.
Planowane przedsięwzięcie stanowić będzie rozbudowę zakładu wymienionego w §3 ust.1 pkt 99  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010  roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko / Dz. U. Nr 213 poz.1397 z 2010  r ./ W związku z powyższym, zgodnie z §3 ust.2 pkt 2 cytowanego rozporządzenia, ocena jego oddziaływania na środowisko może być wymagana. 
Wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni  o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią nr ON.NS -72/3-5/2012 z dnia 09.02.2012r.  uznał, że przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie jest wymagane. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu  postanowieniem nr  WOO-I.4240.57.2012.PS z dnia 11 maja 2012r. uznał, że dla wskazanego przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jednocześnie określił zakres raportu.
Raport o oddziaływaniu na środowisko powinien być wykonany zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Ustalając zakres raportu wskazano, ze powinien on zawierać szczegółową i wnikliwą analizę aspektów związanych z ochroną przed hałasem, z zakresu  gospodarki wodno-ściekowej i hydrogeologii, a także  z zakresu gospodarki odpadami .Pouczenie


Na niniejsze postanowienie  służy stronom zażalenie w terminie siedmiu dni licząc od dnia doręczenia.


 


Otrzymuje:


   1. BROWAR FORTUNA Sp. z o.o
       ul. Wrzesińska 24
      62-320 Miłosław
   2. a/a