POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Obwieszczenia / Komunikaty > Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa słupów Chlebowo

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa słupów Chlebowo

      
                                                                   Miłosław, dnia 30.05.2012 r.
Nr IŚR.6733.4.2012


 


 


                          O B W I E S Z C Z E N I E
O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 ze zmianami), Burmistrz Gminy Miłosław:


                                               zawiadamia


                              o wydaniu w dniu 30.05.2012 roku


                                          decyzji w sprawie:


ustalenia lokalizacji budowy słupów  wraz oprawami oświetleniowymi
i linią napowietrzną nn 0,4 kV
– dz. nr  ewidencyjny 84 i 85 w m. Chlebowo


 


                                                         Z-CA BURMISTRZA GMINY MIŁOSŁAW
                                                                    (-) mgr inż.  Błażej PeraOgłoszono:
– tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miłosław,
– sołectwo Chlebowo,
– strona internetowa,
– a/a,