POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Obwieszczenia / Komunikaty > Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa odcinka sieci gazowej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa odcinka sieci gazowej

      
                                                                             Miłosław, dnia 22.05.2012 r.
Nr IŚR.6733.2.2012


 


 


                                              O B W I E S Z C Z E N I E
O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 ze zmianami), Burmistrz Gminy Miłosław:


                                               zawiadamia


                              o wydaniu w dniu 22.05.2012 roku


                                          decyzji w sprawie:


dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej ś/ciśnienia
PE Dz 90 o długości 280 mb
– dz. nr  ewidencyjny 7,  121/2  i  78   w m. Pałczyn.  


                                                       BURMISTRZ GMINY MIŁOSŁAW
                                                        (-) mgr Zbigniew SkikiewiczOgłoszono:
– tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miłosław,
– sołectwo Pałczyn,
– strona internetowa,
– a/a,