POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Ochrona środowiska > Decyzje, komunikaty, obwieszczenia > Zawiadomienie o wszczęciu postępowania -przebudowa obory ściółkowej Tomasz Putz

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania -przebudowa obory ściółkowej Tomasz Putz

                                                                     Miłosław, 11.05.2012r.
 
IŚR. 6220.6.2012
                                                


                                                                      


                              ZAWIADOMIENIE
                     o wszczęciu postępowania


 


             Zawiadamia się, że na podstawie art.. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.)  z dniem 25.01.2012r.
na  wniosek :
Gospodarstwa Rolnego Tomasza Putz  Marianowo Brodowskie 10   63 – 000 Środa Wlkp.
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:


 przebudowie i rozbudowie Gospodarstwa Rolnego umożliwiającego chów i hodowlę bydła opasowego w liczbie 1033 DJP, w miejscowości Gorzyce, gmina Miłosław na działkach o numerach ewidencyjnych: 81/35 i 81/36.Aktualnie Inwestor na gospodarstwie prowadzi chów i hodowlę bydła opasowego w systemie płytkiej ściółki w liczbie 300 DJP. Planowana inwestycja dotyczy przebudowy i rozbudowy Gospodarstwa Rolnego, która pozwoli na chów i hodowlę bydła opasowego w liczbie 1033 DJP w miejscowości Gorzyce, gmina Miłosław na działkach o numerach ewidencyjnych: 81/35 i 81/36.
Planowana inwestycja obejmować będzie: przebudowę istniejącej obory ściółkowej – płytkiej na oborę ściółkową głęboką o pow. zabudowy 1169,0 m2 – budynek nr 9; rozbudowę i przebudowę obory ściółkowej – płytkiej na oborę ściółkową głęboką o pow. zabudowy 2548, 0 m2 – budynek nr 12; rozbudowę i przebudowę obory ściółkowej – płytkiej na oborę ściółkową głęboką o pow. zabudowy 1534, 0 m2 – budynek nr 13; budowie obory na ruszcie o pow. zabudowy 875, 0 m2 wraz ze zbiornikiem na gnojowicę zlokalizowanym pod budynkiem o poj. ok. 1095 m3 – budynek nr 17; budowie obory na ruszcie o pow. zabudowy 875, 0 m2 wraz ze zbiornikiem na gnojowicę zlokalizowanym pod budynkiem o poj. ok. 1095 m3 – budynek nr 18; budowie obory ściółkowej głębokiej o pow. zabudowy 2160, 0 m2 – budynek nr 19; budowie obory ściółkowej głębokiej o pow. zabudowy 2160, 0 m2 – budynek nr 20.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko / Dz.U.Nr 213 poz.1397 z 2010r./ do inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zaliczyć należy wnioskowaną inwestycję (§ 2 ust. 2 pkt. 1).
      Ogólną charakterystykę przedsięwzięcia opisano w raporcie oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko  dołączonym do  wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


W związku z tym w terminie 14 dni od daty otrzymania  niniejszego pisma strony mogą zapoznać się z dokumentami, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia
w Urzędzie Gminy Miłosław – budynek B pokój nr 13 w godz. urzędowania.


 


Otrzymują:
1. Gospodarstwo Rolne.
Tomasz Putz
Marianowo Brodowskie 10
                  63 – 000 Środa Wlkp.   
            2.  strony postępowania
            3. a/a
 


                                                             Z up. Burmistrza
                                                              Piotr Zaworski
                                                  Kierownik Referatu Infrastruktury,
                                            ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa