POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Ochrona środowiska > Decyzje, komunikaty, obwieszczenia > Przebudowa i rozbudowa Gospodarstwa Rolnego – Gorzyce

Przebudowa i rozbudowa Gospodarstwa Rolnego – Gorzyce

                                                                     Miłosław, 11.05.2012r.


 


IŚR.6220.6.2012


                              O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Gminy Miłosław na podstawie  art. 33  ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U. Nr 199 poz.1227 /


podaje do publicznej wiadomości


o wyłożeniu do publicznego wglądu  raportu oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko  opracowanego przez Przedsiębiorstwo „EKOLAB” Ilona i Zbigniew Strugała dla przedsięwzięcia  polegającego na:


 przebudowie i rozbudowie Gospodarstwa Rolnego umożliwiającego chów i hodowlę bydła opasowego w liczbie 1033 DJP, w miejscowości Gorzyce, gmina Miłosław na działkach o numerach ewidencyjnych: 81/35 i 81/36.


 


W związku z tym w terminie 21 dni od daty ogłoszenia  niniejszego pisma strony mogą zapoznać się z dokumentacją, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia
w Urzędzie Gminy Miłosław – budynek A pokój nr 12 w godz. 9:00 – 13:00.Termin 21 dni liczy się od   14.05.2012r.  do 05.06.2012r. włącznie.


 


Ogłoszono:
– tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu
– strona internetowa Urzędu Gminy Miłosław- zakładka Ochrona środowiska
– tablica ogłoszeń sołectwa Gorzyce


                                                                      Burmistrz Gminy Miłosław
                                                       /-/ Zbigniew Skikiewicz