POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Ochrona środowiska > Decyzje, komunikaty, obwieszczenia > Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – Tarkett Orzechowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – Tarkett Orzechowo

                                                                                     Miłosław,  08.05.2012r.IŚR. 6220.3.2012                     DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH          Na podstawie art.71 ust.1, ust.2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84, art.85 ust.2 pkt 2  ustawy     z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227 ze zm.), §3 ust. 1 pkt.52 lit. b  oraz §3 ust.2 pkt.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących  znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. Nr 213 poz.1397 z 2010r./ art.104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity  Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku  firmy:
TARKETT – POLSKA Sp. z o.o. ul. Miłosławska 13A  Orzechowo, 62-320 Miłosław
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:


budowie zespołu suszarń drewna, dobudowie stalowych wiat na drewno do istniejących wiat, dobudowie budynku sortowni drewna, budowie budynku ostrzarni narzędzi na terenie zakładu Tarkett – Polska  Sp. z o. o. w Orzechowie


oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu  (pismo WOO-I.4240.68.2012.PS z dnia 02.04.2012r.) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ( opinia sanitarna  ON.NS-72/3-6/2012 z dnia 09.02.2012r.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


stwierdzam


Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na:
budowie zespołu suszarń drewna, dobudowie stalowych wiat na drewno do istniejących wiat, dobudowie budynku sortowni drewna, budowie budynku ostrzarni narzędzi na terenie zakładu Tarkett – Polska  Sp. z o. o. w Orzechowie


Integralną częścią decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia


Uzasadnienie


 


W dniu 25.01.2012r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: budowa zespołu suszarń drewna, dobudowa stalowych wiat na drewno do istniejących wiat, dobudowa budynku sortowni drewna, budowa budynku ostrzarni narzędzi na terenie zakładu Tarkett – Polska  Sp. z o. o. w Orzechowie .
Do wniosku została dołączona karta informacyjna  przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, mapy ewidencyjne obejmujące przewidywany teren , na którym będzie realizowane przedsięwzięcie. W przedmiotowej sprawie ustalono, że dla obszaru  planowanego przedsięwzięcia w części został  uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określając  przeznaczenie terenu jako tereny zabudowy techniczno – produkcyjnej, tereny usług i rekreacji. Natomiast dla pozostałej części nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego, a studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przewiduje dla danego terenu przeznaczenie – tereny przemysłowe. 
W pobliżu występuje zabudowa przemysłowa oraz rozproszona zabudowa mieszkaniowa (dawne osiedle przyfabryczne) .
Na terenie projektowanej inwestycji nie występują  obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, ponadto nie występują strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.            
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla przedsięwzięć  mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Przedmiotowa inwestycja  kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących  znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. Nr 213 poz.1397 z 2010r./ . Planowana  inwestycja  została zakwalifikowana do grupy przedsięwzięć wymienionych w §3 ust.2 pkt.2 
 W związku z powyższym, wypełniając dyspozycje art. 64 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiono z zapytaniem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu  i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni
o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem  WOO-I.4240.68.2012.PS
z dnia 02.04.2012r. oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni opinią sanitarną
nr ON.NS-72/3-6/2012 z dnia 09.02.2012r. odstąpili od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, określając swoje uwarunkowania środowiskowe realizacji inwestycji, które uwzględnione zostały w niniejszej decyzji.
Burmistrz Gminy Miłosław podzielając zdanie organów  opiniujących, postanowieniem                  nr IŚR.6220.3.2012 z dnia 12.04.2012r. także odstąpił od przeprowadzenia oceny  oddziaływania na środowisko.
W myśl art. 84 ust. 1 cytowanej ustawy w niniejszej decyzji stwierdza się brak przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Po zebraniu materiału dowodowego, na podstawie art. 10 § 1,  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008r.                 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy  Miłosław, oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 14 dni, tj. od 13.04.2012r. do 02.05.2012r. zamieszczono obwieszczenie Burmistrz Gminy Miłosław, skierowane do stron postępowania, o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. We wskazanym w obwieszczeniu terminie, od dnia ukazania  się powyższej informacji do tut. Urzędu nie wpłynęły żadne uwagi stron postępowania w przedmiotowej sprawie.
 Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zawartych w art. 63 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, a także wymienionych w § 3  rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  stwierdzono co następuje.
Planowana inwestycja obejmuje rozbudowę zespołu suszarń drewna na terenie istniejącego zakładu. W ramach inwestycji planuje się również dobudowę stalowych wiat na drewno, dobudowę budynku sortowni drewna, oraz budynku ostrzarni narzędzi. Przewiduje się ,że po zrealizowaniu zamierzonego przedsięwzięcia nastąpi wzrost suszonego drewna o 6000 m3 rocznie. Zgodnie z treścią karty informacyjnej materiał ten nie będzie wykorzystywany na cele produkcyjne, lecz będzie wysyłany poza teren zakładu do dalszej przeróbki. W  wyniku realizacji inwestycji, wielkość powierzchni zabudowy ulegnie zwiększeniu do 20 154 m2. Przewiduje się, że nowe suszarnie obejmą powierzchnie 430 m2, planowane wiaty 300 m2, budynek sortowni drewna 680 m2, natomiast budynek ostrzarni 80 m2. W konsekwencji zmniejszeniu ulegnie powierzchnia terenów utwardzonych z obecnych 14 826 m2 do 13 416 m2.
W ramach inwestycji powstanie sześć dodatkowych komór suszarni. Suszarnie będą posiadały strop pozorny, dzielący komory na dwie części, tj. na przestrzeń załadunkową drewna wraz z psychometrem, oraz przestrzeń technologiczną, w której zainstalowane zostaną wentylatory, grzejniki, wloty kominów oraz instalacja nawilżająca z dyszami. Proces suszenia regulowany będzie automatycznie, przy użyciu specjalistycznego oprogramowania współpracującego z sondami wilgotności drewna umieszczonymi w stosie drewna. Zgodnie z treścią karty informacyjnej przedsięwzięcia  temperatura suszenia wynosić będzie 70o C. przewidywane łączne zapotrzebowanie na energię cieplną wynosić będzie 3000 kW. Czynnikiem grzewczym będzie para wodna o temperaturze 90o C pod ciśnieniem 0,25 MPa.
Planowane wiaty będą wykorzystywane jako miejsce magazynowania drewna w postaci fryzów i desek przeznaczonych do suszenia. Planowane wiaty będą stanowić przedłużenie trzech istniejących wiat, o długości 52,8m. Planowane elementy będą miały długość 10 m. pozwoli to na zwiększenie zdolności magazynowej wiat z obecnych 1380m3 do 1530m3 drewna. Rozbudowa budynku sortowni przeznaczonego do klimatyzacji i magazynowania drewna w postaci fryzy pomiędzy kolejnymi etapami suszenia związana będzie ze zwiększeniem powierzchni użytkowej tego budynku z obecnych 1430,4 m2 do 2047,8 m2, co będzie skutkowało zwiększeniem zdolności magazynowej drewna z 880 m3 do 1150 m3. W ramach inwestycji planuje się również budowę budynku ostrzarni z wydzielonym stanowiskiem spawalniczym wyposażonym w odciąg zanieczyszczeń. Powstanie ww. obiektu umożliwi prowadzenie procesu ostrzenia pił tarczowych, pił trakowych oraz innych narzędzi skrawających na terenie zakładu. Na chwilę obecną proces ten jest zlecany zewnętrznym podmiotom i odbywa się poza terenem zakładu. W związku z planowaną rozbudową zakładu nastąpi wzrost zapotrzebowania na wodę. Zwiększone zapotrzebowanie na wodę wynikać będzie z faktu, iż podczas ostrzenia narzędzi zachodzi konieczność chłodzenia z wykorzystaniem wodnej emulsji. Zgodnie z treścią karty informacyjnej  przedsięwzięcia wzrost zapotrzebowania na wodę do celów technologicznych suszarni oraz ostrzarni wynosić będzie około 50 m3 w ciągu roku. Ścieki przemysłowe odprowadzane są do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych . Gospodarowanie ściekami odbywa się na w oparciu o zapisy decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 grudnia 2011roku znak: WB.6341.63.2011 udzielającej pozwolenia
wodnoprawnego  w zakresie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych z terenu zakładu w ilości Q dmax 12,3 m3/ dobę i Q rmax 3200 m3/ rok. Zgodnie z treścią karty informacyjnej przedsięwzięcia nie przewiduje się wzrostu ilości ścieków przemysłowych odprowadzanych z terenu inwestycji. Zużyta do chłodzenia emulsja wodna stanowić będzie odpad niebezpieczny o kodzie 12 01 09 (odpadowe emulsje i roztwory z obróbki  metali niezawierające chlorowców) . Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są do kanalizacji deszczowej po ich uprzednim podczyszczeniu  w separatorze.
Ochrona środowiska gruntowo – wodnego realizowana będzie poprzez zapewnienie odpowiedniej ilości sorbentów, za pomocą których zbierane będą  ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych  i paliw ze środków transportu.
Gospodarka odpadami odbywa się m.in. w oparciu o zapisy decyzji Starosty Wrzesińskiego z dnia 21.10.2004, znak: WR-7644-2-14/04 udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów . Decyzja ta została kolejno zmieniona  decyzjami tego samego organu z 20.09.2006r, znak: WR-7644-2-14/04/06 oraz z 7.07.2008r., znak: WR-7634-50/08. Odpady powstające na terenie zakładu przekazywane są odpowiednim podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Eksploatacja zakładu, po planowanej rozbudowie wiązać się będzie z wytwarzaniem dodatkowych odpadów niebezpiecznych o kodzie 12 01 09 , w ilości około 2,5 Mg w ciągu roku.
Emisje do powietrza związane są z prowadzonymi procesami technologicznymi, w tym procesami klejenia i zgrzewania oraz lakierowania. Kolejnymi źródłami emisji są kotły olejowe o mocach 1120 kW oraz 720 kW. Zgodnie z treścią przedłożonej dokumentacji zakłada się eksploatację ww kotłów przez cały rok. Ponadto na terenie zakładu znajduje się dodatkowy kocioł o mocy 785 kW zasilany olejem opałowym stanowiącym, kocioł rezerwowy, oraz kocioł o mocy 3500 kW zasilany biomasą. Jako biomasa stosowane są trociny z procesu obróbki czystego drewna. Zakład posiada decyzję Starosty Wrzesińskiego z dnia 25.10.2001r., znak: WR-7644-1-16/04, udzielającej pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Decyzja ta jest zmieniona decyzjami: WR-7644-1-26/06 z 20.09.2006r., WR-7644-12/08 z 30.05.2008r., WR-7644-6/09 z 10.03.2009r. Oraz WB.6224.7.2011 z 17.11.2011r. Proces suszenia nie powoduje emisji zanieczyszczeń do powietrza, w procesie tym uwalniana jest woda w postaci pary. Wzrost emisji do powietrza  będzie wynikiem prowadzenia okresowych prac spawalniczych wykonywanych na stanowisku zorganizowanym w budynku narzędziowni. W związku z prowadzonym procesem suszenia drewna oraz z uwagi na konieczność zapewnienia ogrzewania planowanego budynku ostrzarni, w zakładzie nastąpi wzrost zapotrzebowania na energię cieplną o około 3150 kW .  Zapotrzebowanie to zostanie pokryte z istniejących źródeł, bez konieczności wprowadzania nowych emitorów substancji do powietrza. Mając na uwadze powyższe ustalenia, nie przewiduje się, aby realizacja zamierzenia  inwestycyjnego mogła wiązać się ze wzrostem presji przedmiotowego zakładu na stan powietrza atmosferycznego.
Wzrost presji przedmiotowego zakładu na akustyczny stan jakości środowiska będzie wynikał ze zwiększonego natężenia ruchu pojazdów ciężarowych poruszających się po terenie inwestycji, eksploatacji urządzeń technologicznych planowanych obiektów  suszarni, w tym wentylatorów, a także z eksploatacji planowanego budynku ostrzarni, w tym układów wentylacji i oczyszczania powietrza.
Zgodnie z treścią przedłożonej dokumentacji  nie przewiduje się wzrostu natężenia ruchu pojazdów osobowych  poruszających się po terenie zakładu, natomiast natężenie ruchu dla pojazdów ciężarowych określono na poziomie do 35 pojazdów w ciągu miesiąca. Mając na uwadze fakt, że nowe stacjonarne źródła hałasu zlokalizowane będą wewnątrz obiektu kubaturowego  o zewnętrznych przegrodach budowlanych zapewniających wysoką izolacyjność akustyczną.
Z uwagi na zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art.63 ust. 1 pkt.3 lit. b w/w ustawy uznać należy że inwestycja nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska   i nie będzie powodowała transgranicznego oddziaływania. Biorąc powyższe pod uwagę nie przewiduje się, by realizacja inwestycji zmieniła w sposób znaczący oddziaływanie zakładu  na środowisko w zakresie hałasu.
 W/w  inwestycja zlokalizowana jest  częściowo na terenie  obszaru specjalnej  ochrony ptaków PLB 300002 Dolina Środkowej Warty.  Ponadto graniczy z obszarem  Natura 2000  PLH 300053 Lasy Żerkowsko – Czeszewskie oraz  Żerkowsko – Czeszewskim Parkiem Krajobrazowym. Biorąc pod uwagę, że inwestycja  planowana jest na terenie  istniejącego zakładu produkcyjnego, w jego centralnej części i stanowi jedynie jego  rozbudowę, nie przewiduje się  jej negatywnego wpływu na środowisko, w tym na obszary chronione, a w szczególności  na gatunki, siedliska przyrodnicze lub siedliska gatunków roślin i zwierząt dla których  ochrony zostały wyznaczone ww. obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności ww. obszarów lub ich powiązania z innymi obszarami. Przedsięwzięcie  zostanie zrealizowane  z zachowaniem  standardów jakości środowiska przy zastosowaniu nowoczesnej technologii jak najmniej uciążliwej  dla okolicznych mieszkańców   i otaczającego środowiska.
Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 2 wyżej cyt. ustawy ustalono, iż na terenie planowanej inwestycji nie występują obszary wodno – błotne o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Ponadto nie występują  strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.
W oparciu o załączoną do wniosku kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz opinie organów stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie powodowało negatywnego  oddziaływania na środowisko.
Po analizie zgromadzonego materiału, mając na uwadze wymierne korzyści dla środowiska, brak  sprzeciwu stron biorących udział w postępowaniu , po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień odstąpiono w postępowaniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.


 Pouczenie
 
 
 Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu al. niepodległości 16/18, za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.Otrzymuje:
      1.   Tarkett -Polska Sp. z o.o.
           ul. Miłosławska 13A
            Orzechowo
2. strony postępowania
3. a/a


 


 


Burmistrz Gminy Miłosław
/-/ Zbigniew Skikiewicz


 


 


 


 


 


 


 Załącznik nr 1 
do decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach znak: IŚR. 6220.3.2012Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na  budowie zespołu suszarń drewna, dobudowie stalowych wiat na drewno do istniejących wiat, dobudowie budynku sortowni drewna, budowie budynku ostrzarni narzędzi na terenie zakładu Tarkett – Polska  Sp. z o. o. w OrzechowieRodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia
Tarkett – Polska Sp. z o.o. zlokalizowana w miejscowości Orzechowo zajmuje się produkcją lameli oraz desek parkietowych. Proces przygotowania drewna (suszenie) oraz produkcja desek parkietowych prowadzona jest na terenie zakładu przy ul. Miłosławskiej 13a.
W związku z planowaną inwestycją nie ulegnie zmianie sposób wykorzystania terenu. Planowana inwestycja polegać będzie na:
1.       Budowie zespołu suszarń drewna,
2.       Dobudowie stalowych wiat na drewno do istniejących wiat,
3.       Dobudowie budynku sortowni drewna,
4.       Budowie budynku ostrzarni narzędzi.


Rozwiazania chroniące środowisko.
W zakresie wariantu przyjętego do realizacji nie występują roboty, które są zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Przyjęte rozwiązania projektowe uwzględniały specyfikę przyrodniczą obszaru objętego pracami. Skumulowanie szeregu robót
małoinwazyjnych lub neutralnych dla środowiska przyrodniczego pozwoli na uzyskanie maksymalnego, założonego efektu jakim jest poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy. Jednocześnie do minimum została ograniczona ingerencja w środowisko przyrodnicze. Prace nie naruszą integralności obszarów chronionych i nie będą zagrażać stanowiskom przyrodniczym i siedliskom.