POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Obwieszczenia / Komunikaty > Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa słupa wraz z oprawą oświetleniową ul. Kosynierów Miłosław

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa słupa wraz z oprawą oświetleniową ul. Kosynierów Miłosław

                                                         Miłosław, dnia 09.05.2012 r.
Nr IŚR.6733.11.2012


 


 


                   O B W I E S Z C Z E N I E
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO                        Na   podstawie art.   53 ust. 1   ustawy   z dnia 27 marca 2003 r.  o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), zgodnie z art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 ze zmianami), Burmistrz Gminy Miłosław


zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:


dla inwestycji polegającej na budowie słupa wraz z oprawą oświetleniową
i linii napowietrznej 0,4 kV w MIŁOSŁAWIU ul. Kosynierów
     na działkach o numerach ewid.: 794/2;  963  i 707/1 obręb- Miłosław W związku z powyższym zainteresowane osoby mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Miłosław – Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Miłosławiu przy ul. Wrzesińskiej 19   –   pokój  nr 11B  w  godzinach 7:30 – 15:00.


Ogłoszono:
– tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miłosław,
– strona internetowa,
– a/a,   


                                                                                          
                                                                BURMISTRZ GMINY MIŁOSŁAW
                                                                  (-) mgr Zbigniew Skikiewicz