POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek- Orzechowo, Czeszewo

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek- Orzechowo, Czeszewo                                                      Burmistrz Gminy Miłosław                                                   Podaje do publicznej wiadomości
że zostaną przeznaczone do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego  nieruchomości

      


 


 
L.p

Miejscowość


Numer


działki


Powierzchnia


działki w m2


Księga


wieczysta


Przeznaczenie


w planie/studium


Cena wywoławcza


Uwagi

1.

Orzechowo


636/4


673 m2


PO1F/0000452/7


Tereny mieszkaniowe


16.900,00 złotych


Dla


przedmiotowych


działek została


wydana decyzja


o warunkach


zabudowy

2.

Orzechowo


636/5


662 m2


PO1F/0000452/7


Tereny mieszkaniowe


16.600,00 złotych

3.

Czeszewo


427/4

4616m2

PO1F/00019607/5


Tereny rolne


45 000,00 złotych


Na działce


427/6 znajduje się


zbiornik


bezodpływowy


427/6


949m2


Tereny mieszkaniowe


Łącznie


5565m2


 


 


Uwaga:  Podana cena  w pkt. 1 i 2 zostanie zwiększona o obowiązujący podatek VAT.


Burmistrz Gminy Miłosław informuje, iż na podstawie  art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 i ust. 5  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.)  pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje byłemu właścicielowi lub jego spadkobiercom, pozbawionym prawa własności przed 5 grudnia 1990r.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo, winny w terminie 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia wykazu, złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze skorzystania z pierwszeństwa zakupu w Urzędzie Gminy Miłosław.
Nie złożenie oświadczenia o zamiarze kupna nieruchomości spowoduje, że nieruchomości zostaną wystawione do sprzedaży
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.
Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Miłosław
(pokój 13B) Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. 061 438 37 27 lub 061 438 20 21.
Powyższy wykaz będzie wywieszony na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miłosław
oraz umieszczony w prasie i na stronie internetowej http://www.tmp.bip.miloslaw.info.pl/.


 


 


Miłosław, dnia 1 marca 2012r.


BURMISTRZ GMINY


/-/ ZBIGNIEW SKIKIEWICZ