POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Obwieszczenia / Komunikaty > Zawiadomienie o wszczęciu postępowania- Tarkett

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania- Tarkett

Miłosław, 31.01.2012r. 
IŚR. 6220.3.2012                                             
                                                                    


ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania             Zawiadamia się, że na podstawie art.. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.)  z dniem 25.01.2012r.
na  wniosek  firmy:
TARKETT – POLSKA Sp. z o.o. ul. Miłosławska 13A  Orzechowo, 62-320 Miłosław
wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:budowie zespołu suszarń drewna, dobudowie stalowych wiat na drewno do istniejących wiat, dobudowie budynku sortowni drewna, budowie budynku ostrzarni narzędzi na terenie zakładu Tarkett – Polska  Sp. z o. o. w OrzechowieInwestycja polega na budowie zespołu suszarń drewna –  sześć komór załadowywanych z przodu przy pomocy wózka widłowego. Rozbudowę stalowych wiat suszarniczych przeznaczonych do magazynowania drewna w postaci fryzów i desek przeznaczonego do procesu suszenia  na Wydziale Suszenia. Do istniejących trzech wiat magazynowych na Wydziale Suszenia zostaną dołączone przedłużenia wiat o długość jednego przęsła. Rozbudowy budynku sortowni – budynek sortowni przeznaczony jest do klimatyzacji, magazynowania drewna w postaci fryzy pomiędzy etapami procesu suszenia. W drugiej części budynku magazynowego wydzielona jest część gdzie wykonywane są operacje sortowania fryzy oraz kontrola jakości surowca drzewnego. Przewidywana inwestycja związana jest z powiększeniem części magazynowej drewna ze względu na zwiększenie zdolności produkcyjnych. Budowa ostrzarni narzędzi – planowana inwestycja polega na zorganizowaniu procesu ostrzenia narzędzi pił trakowych, pił tarczowych oraz innych narzędzi skrawających na terenie zakładu.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisk/ Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z 2010 r  ./ do inwestycji mogących oddziaływać na środowisko zaliczyć należy wnioskowaną inwestycję (§ 3 ust. 2 pkt. 2).
      Ogólną charakterystykę przedsięwzięcia opisano w karcie informacyjnej przedsięwzięcia dołączonej do  wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachW związku z tym w terminie 14 dni od daty otrzymania  niniejszego pisma strony mogą zapoznać się z dokumentami, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia
w Urzędzie Gminy Miłosław – budynek B pokój nr 13 w godz. 9:00 – 11:00.Otrzymują:    
1. strony postępowania
2. a/aBurmistrz Gminy Miłosław
/-/ Zbigniew Skikiewicz