POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Ochrona środowiska > Decyzje, komunikaty, obwieszczenia > Wszczęcie postępowania rozbudowa browaru – budowa hali produkcyjno magazynowej

Wszczęcie postępowania rozbudowa browaru – budowa hali produkcyjno magazynowej

Miłosław,  dnia 26.01.2012r


IŚR.6220.2.2012
                                                     


                                                                                  


                                              ZAWIADOMIENIE
                                     o wszczęciu postępowania


 


             Zawiadamia się, że na podstawie art. 73 ust.1  ustawy z dnia  3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U. Nr 199 poz.1227  ze zm/
oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.) z dniem   11.07.2011r. na  wniosek firmy
BROWAR   FORTUNA Sp. z o.o.   ul. Wrzesińska 24 62-320 Miłosław
wszczęto postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:


rozbudowie browaru – budowa hali produkcyjno magazynowej .


W związku z tym w terminie 14 dni od daty otrzymania  niniejszego pisma strony mogą zapoznać się z dokumentami, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia
w Urzędzie Gminy Miłosław –  budynek B pokój nr 13 w godz. urzędowania.


 Otrzymują:


1. Strony postępowania
2.   a/a


                                                                                      Burmistrz Gminy Miłosław
                                                                            /-/ Zbigniew Skikiewicz