POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Poradnik Mieszkańca > Ochrona środowiska > Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19; Referat , pokój 13 w budynku B Urzędu, tel. 61 438 37 50

e mail: pzaworski@miloslaw.info.pl

Godziny otwarcia:

       poniedziałki 8.00-16.00

      od wtorku do piątku 7.00-15.00

WYMAGANE DOKUMENTY

      wniosek – druk dostępny w Referacie Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa lub na stronie internetowej Urzędu

Załączniki:

  oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

   dowód uiszczenia opłaty skarbowej

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Informacja Urzędu Gminy (parter budynku A)

TERMIN REALIZACJI

Do 30 dni.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wpis jest dokonany z chwilą umieszczenia danych w rejestrze.

Burmistrz Gminy Miłosław, dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy

OPŁATY

Opłata skarbowa: 50 zł (*)

Wpłat należy dokonać przelewem na konto Urzędu Gminy Miłosław, numer konta:

17 9681 0002 2200 0129 0011 0470

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy.

DODATKOWE INFORMACJE

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który powinien zawierać:

1.    firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2.    numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3.    numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

4.    określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Oświadczenie o spełnieniu wymaganych warunków powinno zawierać:

1.    firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2.    oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3.    podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 

PODSTAWA PRAWNA

     Rozdział 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.),

    art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.),

    Załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – część I ust. 36 pkt 9a (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).

(*) Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy (1 stycznia 2012 r.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej.

Załączniki: