POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Obwieszczenia / Komunikaty > Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – Czeszewo

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – Czeszewo

     
Miłosław, dnia 02.01.2012 r.


Nr IŚR.6733.3.2011


 


 


O B W I E S Z C Z E N I E
O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI


INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 ze zmianami), Burmistrz Gminy Miłosław:


zawiadamia


o wydaniu w dniu 02.01.2012 roku


decyzji w sprawie:


ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego:


dla inwestycji polegającej na wymianie słupa w linii napowietrznej SN 15 kV i  budowie odcinka linii napowietrznej SN 15 kV, stacji transformatorowej słupowej 15/04, kV i linii kablowych


 nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w celu zasilania budynku mieszkalnego
ul. Leśna  w m. Czeszewo  dz. nr 687 i 693


 BURMISTRZ GMINY MIŁOSŁAW
(-) mgr Zbigniew Skikiewicz