POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek – Miłosław

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek – Miłosław

 


Burmistrz Gminy Miłosław
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek:


1. Miłosław działka nr 321/30 o pow. 0,0627 ha, KW PO1F/00015157/7
2. Miłosław działka nr 617/1 o pow. 0,0474 ha, KW PO1F/00013729/4


Wyżej wymienione działki stanowią własność Gminy  Miłosław.  Działy III i IV ksiąg wieczystych są wolne od wpisów.
Dla przedmiotowych działek nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego.
W opracowanym i zatwierdzonym Uchwałą nr XI/60/99 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 7 grudnia 1999r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłosław działka nr 321/30 przewidziana jest na cele produkcji rolnej, a działka  nr 617/1 przewidziana jest na tereny mieszkaniowe.


Działka nr 321/30 znajduje się w dzierżawie.

Cena wywoławcza nieruchomości: 


działki nr 321/30   wynosi       3.135,00 zł (słownie: trzy tysiące sto trzydzieści pięć złotych)
działki nr 617/1     wynosi     23.700,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset złotych)
 


Przetarg odbędzie się w dniu 19 grudnia  2011 roku


o godz. 9 00   na działkę 321/30
o godz. 9 15   na działkę   617/1
w sali narad Urzędu Gminy ( I piętro nowego budynku)


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  w wysokości:
na działkę nr 321/30  –  kwotę      320,00  zł.
na działkę nr   617/1  –  kwotę   2.370,00  zł
w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy nr 33 9681 0002 2200 0202 0001 6290 w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni do dnia 14 grudnia 2011 r. godz.14 00 
Uczestnicy przetargu w dniu przetargu powinni okazać dowód osobisty oraz dowód wpłaty wadium.


O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.


 


Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.


Nabywca nieruchomości pokrywa koszty zawarcia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej.
 


Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnej przyczyny, informując o tym w formie właściwej do ogłoszenia przetargu.


 


Z usytuowaniem działek na mapie oraz szczegółowymi warunkami przetargu można zapoznać się  w Urzędzie Gminy Miłosław (pokój nr 13B) Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel. tel. 061 438 37 27 lub  061 438 20 21 


 


Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku, Nr 102, poz. 651 ze zmianami) i rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).


 


Niniejsze ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej http://www.tmp.bip.miloslaw.info.pl/, w prasie lokalnej
oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miłosław.


                                                                                                                         BURMISTRZ   GMINY                                                                                                                   /-/ ZBIGNIEW SKIKIEWICZ