POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Obwieszczenia / Komunikaty > Zawiadomienie o zamiarze powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

Zawiadomienie o zamiarze powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

                     KOMUNIKAT
              Burmistrza Gminy Miłosław
           z dnia 12 października 2011 r.Działając na podstawie § 2 ust. 1 uchwały Nr IX/50/11 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Miłosławiu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, zawiadamiam o zamiarze powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 842 z późn. zm.) w skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele:
1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
3) Policji;
4) oświaty;
5) ochrony zdrowia;
6) organizacji pozarządowych.
Ponadto w skład zespołu mogą wchodzić prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych niż wymienione w pkt 1-6, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Apeluję do wszystkich uprawnionych podmiotów o pisemne zgłaszanie kandydatów do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Miłosławiu. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę kandydata na powołanie w skład Zespołu.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres Urzędu Gminy Miłosław (ul. Wrzesińska 19, 62 – 320 Miłosław) w terminie do dnia 30 listopada 2011 r.Burmistrz
(-) mgr Zbigniew Skikiewicz