POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Tablica ogłoszeń > Ogłoszenia / Informacje > XI sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu 28.10.2011r.

XI sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu 28.10.2011r.

                                                                       Miłosław, 18.10.2011 r.


                           O G Ł O S Z E N I E
Podaję do publicznej wiadomości, że w piątek 28 października 2011 r.
o godz. 1600 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Miłosławiu odbędzie XIII sesja Rady Miejskiej w Miłosławiu.
Program sesji przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności Rady w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza
z wykonania uchwał Rady Miejskiej, oraz odpowiedzi na pytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miłosław za rok szkolny 2010/2011
7. Informacja nt. złożonych oświadczeń majątkowych.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawach:
a) uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Miłosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2012 roku;
b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok;
c) obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok;
d) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok;
e) stawek opłaty targowej na 2012 rok;
f) opłaty od posiadania psów na 2012 rok;
g) ustalenia wysokości opłat za miejsca na cmentarzu komunalnym i korzystanie
z urządzeń cmentarnych.
9. Pytania i wnioski radnych.
10. Wolne głosy i informacje.
11. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Miłosławiu
                                              (-) inż. Jarosław Sobczak