POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Ochrona środowiska > Decyzje, komunikaty, obwieszczenia > Obwieszczenie- rozbudowa gospodarstwa Pałczyn

Obwieszczenie- rozbudowa gospodarstwa Pałczyn

Miłosław, 06.10.2011r.


 


IŚR.6220.13.2011


 


 


O B W I E S Z C Z E N I E



Burmistrz Gminy Miłosław na podstawie art. 85 ust 3  ustawy z dnia 3 października 2008r.   o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity  Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) 


podaje do publicznej wiadomości


że w prowadzonym przez Urząd Gminy   Miłosław  dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku  i jego ochronie (www.tmp.bip.miloslaw.info.pl – zakładka; ochrona środowiska) umieszczono dane o wydaniu w dniu 06.10.2011r. dla P. Daniela Sokowicza  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia  polegającego na:


rozbudowie gospodarstwa – obory do chowu krów na płytkiej ściółce   zezwalającej na zwiększenie obsady  do 60  DJP   na  działce nr 227 w miejscowości Pałczyn.


W związku z tym w terminie 14 dni od daty otrzymania  niniejszego pisma strony mogą zapoznać się z dokumentami, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia
w Urzędzie Gminy Miłosław – budynek B pokój nr 13 w godz. 9:00 – 13:00.


 


 


Burmistrz Gminy Miłosław 


/-/ Zbigniew Skikiewicz