POL_BIP_icon.svg-1

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miłosław

Strona główna > Kadencja 2010 - 2014 > Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 01 czerwca 2011 do dnia 29 czerwca 2011 r.

Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 01 czerwca 2011 do dnia 29 czerwca 2011 r.

Sprawozdanie burmistrza w okresie międzysesyjnym
 tj. od dnia 01 czerwca 2011 do dnia 29 czerwca 2011 r.I. Podjęte zarządzenia


1. Zarządzenie Nr 35/2011 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia  2 czerwca 2011 r. w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr VIII/44/2011  z dnia
31 maja 2011 r.


1. Zarządzenie Nr 36/2011 Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 20 czerwca 2011 r.
   w sprawie ustalenia listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony, umowy najmu lokalu socjalnego.


II. Sprawy bieżące


1. W dniu 16 czerwca obyło się spotkanie z sołtysami, na którym omówione zostały tematy:
– fundusz sołecki -2011 – kalendarium realizacji
– informacja nad pracami związanymi z reformą kultury
– informacja o realizacji programów leaderowskich
– informacja o tegorocznych robotach publicznych
– zbiórka na pogorzelan z Miłosławia
– konkurs NIVEA2. W dniach od 22 do dnia 26 czerwca gościliśmy w Miłosławiu delegację z m. Payallar
w Turcji. W dniu 24 czerwca została podpisałem wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej list intencyjny w celu promowania przyjaźni i rozszerzania współpracy między mieszkańcami obu miast i państw, w oparciu o wzajemne zrozumienie na płaszczyźnie wzajemnej równości
i wzajemnych korzyści chcą prowadzić przyjacielską wymianę i współpracę dla zapewnienia dalszego dobrobytu i rozwoju obu miast w dziedzinie gospodarki, handlu, nauki, kultury, edukacji i usług turystycznych itp. Koordynatorem wszelkich działań podejmowanych w celu pogłębiania współpracy będzie  Stowarzyszenie ATIK.
  
II. Zamówienia publiczne


Na poprzedniej sesji informowałem Państwa o ogłoszonych przetargach nieograniczonych w okresie
sprawozdawczym nastąpiło otwarcie ofert dla przetargów.


1. Zostało zakończone postępowanie przetargowe na  udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 6 857 159,95 zł przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych Gminy Miłosław Na ogłoszenie odpowiedziało dwóch oferentów. W wyniku postępowania przetargowego została podpisana umowa z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym 62-300 Września, ul. Warszawska 36.  Koszt tego kredytu wynosi 3 101 878,73 złotych..


2. Na ogłoszony przetarg na dostawę  mebli do sal lekcyjnych i zaplecza administracyjnego Szkoły  Podstawowej w Miłosławiu Bugaj odpowiedziało 11 oferentów. Postępowanie przetargowe zostało zakończone, w dniu 21 czerwca podpisałem umowę z dostawcą mebli tj.  Przedsiębiorstwem Handlowo Produkcyjnym AKMA Zbigniew Podstawski z siedzibą w Niedomicach. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi brutto 148.166,00 złotych.   


3.Rozstrzygnięty został też przetarg nieograniczony na wybór audytora oraz prowadzenia
i dokumentowania audytu zewnętrznego do projektu „Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie   Miłosław – aglomeracja Miłosław (kanalizacja)i aglomeracja Orzechowo (kanalizacja, oczyszczalnia)” współfinansowanego  z EFRR  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu  Operacyjnego na lata   2007-2013 Priorytet III Środowisko przyrodnicze Działanie 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa Schemat 3- Budowa systemów kanalizacji zbiorczej wraz z budową, rozbudową, przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków komunalnych.  Do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę  „DPC A. Danylczenko i Spółka  „Sp.J, z siedzibą w Opolu ul. Konsularna 1/21. Zamówienie zostanie zrealizowane za 5.842,50  złotych brutto.


4.Na ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy
kompleksu Moje boisko – ORLIK 2012 w Miłosławiu odpowiedziało 5 oferentów. Najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma SKANSKA S.A. ul. Gen. Zajączka 9,
01-518 Warszawa, przedstawicielstwo 61-366 Poznań, ul. Bystra 7. Wynagrodzenie za wykonanie umowy wynosi  969.095,30 złotych.


5. W dniu 9 czerwca został ogłoszony przetarg na roboty budowlane – remont ulicy Wiązowej ,Klonowej ,Świerkowej i Jesionowej w miejscowości Orzechowo. Na to ogłoszenie odpowiedziało dwóch oferentów. Postępowanie przetargowe nie zostało zakończone, o jego wynikach poinformuje Państwa na kolejnej sesji Rady Miejskiej.


                                                                                                      B u r m i s t r z
                                                                                              (-) Zbigniew Skikiewicz